”Kære børn, min Søns kærlighed er stor. Hvis I kendte Hans kærligheds storhed, ville I aldrig stoppe med at tilbede og takke Ham. Han er altid levende hos jer i eukaristien (nadveren), for eukaristien er Hans hjerte, eukaristien er troens hjerte. Han har aldrig forladt jer, selv ikke når I prøvede at komme væk fra Ham, forlod han jer.  Derfor er mit moderlige hjerte lykkeligt, når det ser, hvordan I vender tilbage til Ham fulde af kærlighed, når det ser jer vende tilbage ad forsoningens, kærlighedens og håbets vej. Mit moderlige hjerte ved, at hvis I går ad troens vej, vil I være som blomsterknopper, og gennem bøn og faste vil I være som frugt, som blomster, min kærligheds apostle, I vil være bærere af lys, og lys af kærlighed og visdom vil omgive jer. Mine børn, som en moder, bønfalder jeg jer: bed, tænk og mediter. Alt hvad der sker jer, det smukke, det smertefulde og det glædelige, alt dette får jer til at vokse åndeligt. Lad min Søn vokse i jer. Mine børn, overgiv jer selv til Ham. Tro Ham og stol på Hans kærlighed. Må Han vejlede jer. Må eukaristien være det sted, hvor I får næring til jeres sjæle, og så spreder kærlighed og sandhed. Bær vidnesbyrd om min Søn. Tak.”

 

 

 

Kære børn! Jeg kalder jer til bøn. Må bønnen være en glæde for jer og den krans der binder jer til Gud. Små børn, der vil komme prøvelser, og I vil ikke være stærke, og synden vil herske. Men, hvis I er mine, vil I sejre, for jeres tilflugtssted vil være min Søns, Jesus, hjerte. Derfor mine kære børn, vend tilbage til bønnen, indtil bønnen bliver til jeres liv dag og nat. Tak, fordi I har fulgt mit kald.”

 

 

”Kære børn, ved den barmhjertige Faders vilje, har jeg givet jer, og vil fortsat give jer, åbenlyse tegn på min moderlige tilstedeværelse. Mine børn, det er et moderligt ønske om helbredelse af sjæle. Det er ønsket om, at hvert enkelt af mine børn må have sand tro, og gøre mirakuløse erfaringer ved at drikke fra kilden af min Søns ord, livets ord. Mine børn, min Søn bragte troens lys ind i verden, med Sin kærlighed og offer, og viste jer troens vej. Fordi, mine børn, troen opløser smerte og lidelse. Sand tro gør bønnen mere følsom og udvirker barmhjertighed – gør den til en samtale, en offergave. Mine børn, der har tro – sand tro –, er lykkelige trods alting, fordi de lever begyndelsen af den himmelske lykke allerede på jorden. Derfor, mine børn, min kærligheds apostle, inviterer jeg jer til at være eksempel på sand tro, til at bringe lys, hvor der er mørke, til at leve min Søn. Mine børn, som en moder fortæller jeg jer: I kan ikke gå troens vej og følge min Søn uden jeres hyrder. Bed, for at de må have styrke og kærlighed til at lede jer. Måtte jeres bønner altid være ved deres side. Tak.”

 

 ”Kære børn. Jeg takker Gud for enhver af jer. På særlig måde, små børn, tak for at I har svaret på mit kald. Jeg forbereder jer på ny tider, så at I er stærke i troen og vedholdende i bøn, for at Helligånden kan arbejde gennem jer, og kan forny jordens overflade. Jeg beder med jer for freden, som er den dyrebareste gave, selvom satan ønsker krig og had. I, kære børn, vær mine forlængede hænder og gå stolt med Gud. Tak, fordi I har svaret på mit kald.”

 

 Kære børn,Kun et rent og åbent hjerte bevirker at I i sandhed lærer min Søn at kende, og at alle de, som ikke kender Hans kærlighed, må komme til at kende den gennem jer. Kun kærligheden vil få jer til at fatte, at den er stærkere end døden, fordi den sande kærlighed overvandt døden, og gjorde at døden ikke eksisterer. Mine børn, tilgivelse er den mest ophøjede form for kærlighed. I, min kærligheds apostle, skal bede for at I må være stærke i ånden, kunne forstå og tilgive. I, min kærligheds apostle, gennem forståelse og tilgivelse, vidner om kærlighed og nåde. At være i stand til at forstå og tilgive er en gave, det er nødvendigt at bede om, og at pleje. Når I tilgiver viser I, at I ved hvordan man elsker. Se blot, mine børn, hvordan den Himmelske Fader elsker jer med stor kærlighed, med forståelse, tilgivelse og retfærd – hvordan Han giver mig, jeres hjertes Moder, til jer. Og her er jeg iblandt jer for at velsigne jer med min moderlige velsignelse, for at kalde jer til bøn og faste – for at sige at I skal tro, håbe og tilgive, og bede for jeres hyrder, og frem for alt elske hinanden grænseløst. Mine børn, følg mig. Min vej er fredens og kærlighedens vej, min Søns vej. Det er den vej, der fører til mit hjertes triumf. Tak.”

 

 

 ”Kære børn! Gud har i Sin barmhjertighed, tilladt mig at være hos jer, og undervise og lede jer ad vejen til omvendelse. Små børn, I er alle kaldet til at bede med hele jeres hjerte for at frelsesplanen kan blive virkeliggjort for jer og gennem jer. Vær jer bevidste, små børn, om at livet er kort, og at det evige liv venter på jer alt efter jeres fortjeneste. Derfor , bed, bed, bed, for at I må være værdige redskaber i Gud’s hænder. Tak fordi I har svaret på mit kald.”

 

”Kære børn, med moderlig kærlighed kalder jeg jer til at besvare min Søns store kærlighed, med rene og åbne hjerter, med fuldkommen tillid. Jeg kender Hans kærligheds storhed. Jeg bar Ham i mig, Hostien i hjertet, verdens lys og kærlighed. Mine børn, også min henvendelse til jer er et tegn på Den Himmelske Faders kærlighed og ømhed – et stort smil opfyldt af min Søns kærlighed, et kald til evigt liv. Af kærlighed til jer blev min Søns blod udgydt for jer. Dette dyrebare blod er til jeres frelse, til det evige liv. Den Himmelske Fader skabte mennesket til evig lykke. Det er ikke muligt for jer, som kender min Søns kærlighed og følger ham, at dø. Livet har sejret, min Søn lever. Derfor, mine børn, min kærligheds apostle, måtte bønne vise jer vejen, og midlet være at sprede min Søns kærlighed, hvilket er bøn i den mest ophøjede form. Mine børn, også når I stræber efter at efterleve min Søns ord, beder I. Når I elsker de mennesker, I møder, udbreder I min Søns kærlighed. Det er kærlighed, der åbnere dørene til Paradis. Mine børn, helt fra begyndelsen af har jeg bedt for Kirken. Derfor kalder jeg også jer, min kærligheds apostle, til at bede for Kirken og hendes tjenere, for dem som min Søn har kaldet. Tak”

 

”Kære børn! Dette er en nådens tid, en tid for barmhjertighed for enhver af jer. Kære børn, tillad ikke at hadets og ufredens vind hersker i jer og omkring jer. I, kære børn, er kaldet til at være kærlighed og bøn. Djævelen ønsker ufred og uorden, men I kære børn, vær den opstandne Jesus glæde, han som døde og opstod for enhver af jer. Han besejrede døden for at give jer liv, evigt liv. Derfor kære børn, bær vidnesbyrd og vær stolte over, at I er opstået i Ham. Tak fordi I har svaret på mit kald.”

 

 ”Kære børn, som en moder der kender sine børn, ved jeg at I skriger på min Søn. I skriger på sandheden, på freden, det som er rent og ikke bedrag. Det er derfor jeg, som en moder, gennem Guds kærlighed, vender mig til jer og kalder jer for at I, gennem bøn og et rent hjerte inderst inde, må lære min Søn at kende – hans kærlighed, hans barmhjertige hjerte. Min Søn så skønheden i alle ting. Han søger det gode i alle sjæle – selv det der er småt og skjult – for at tilgive ondskaben. Derfor, mine børn, min kærlighedens apostle, kalder jeg jer til at tilbede Ham, til at takke Ham uden ophør, og til værdighed. For Han har talt de guddommelige ord til jer, Guds ord, ordene der er for alle og er evige. Derfor, mine børn, lev glæden, sindsroen, enheden og i gensidig kærlighed. Det er det I behøver i verden af i dag. På denne måde vil I være min kærligheds apostle og vidne om min Søn på den rigtige måde. Tak."

 

 ”Kære børn! Dette er en nådens tid. Ligesom naturen fornyr sig selv til et nyt liv, er I også kaldet til omvendelse. Beslut jer for Gud. Små børn, I er tomme og har ikke glæde, fordi I ikke har Gud. Derfor bed indtil bønnen bliver jeres liv. I naturen søg Gud, som skabte jer, fordi naturen taler og kæmper for livet og ikke for døden. Krige hersker i hjerterne og i nationerne, fordi I ikke har fred, og I ikke ser, små børn, en broder i jeres næste. Derfor vend tilbage til Gud og til bønnen. Tak fordi I har svaret på mit kald.”

 

"Mine børn, som en moder, som Fredens Dronning, kalder jeg jer til at tage imod min Søn, så Han kan give jer fred i sjælen – så Han kan give jer hvad der er rigtigt, hvad der er godt for jer. Mine børn, min Søn kender jer. Han levede et liv både som menneske, og på samme tid som Gud: et vidunderligt liv – menneske i kødet og Gud i ånden. Derfor, mine børn, når min Søn ser på jer med sine guddommelige øjne, trænger Han ind i jeres hjerter. Hans milde varme øjne leder efter sig selv i jeres hjerte. Mine børn, kan Han genfinde sig selv der? Tag imod Ham, og øjeblikkene af smerte og lidelse vil blive øjeblikke af ømhed. Tag imod Ham, og I vil få fred i sjælen – og I vil sprede den til alle omkring jer – og det er hvad I trænger mest til. Lyt til mig, mine børn! Bed for jeres hyrder, hvis hænder er velsignet af min Søn. Tak.”

 

 

”Kære børn, jeg kalder jer min kærligheds apostle. Jeg viser jer min Søn, som er den sande fred og den sande kærlighed. Som en mor, gennem Guds barmhjertighed, ønsker jeg at lede jer til Ham. Mine børn, det er derfor jeg kalder jer til at betragte jer selv, som min Søn ser jer, at I må se Ham med hjertet, og I må se med hjertet, hvor I er, og hvor jeres liv er på vej hen. Mine børn, jeg kalder jer til at forstå, at det er takket være min Søn, at I lever – gennem Hans kærlighed og offer. I beder min Søn om at være barmhjertig mod jer, og jeg kalder jer til barmhjertighed. I beder min Søn om at være god mod jer og tilgive jer. I hvor lang tid har jeg ikke bønfaldt jer, mine børn, om at tilgive og elske alle de mennesker I møder? Når I forstår mine ord med hjertet, vil I forstå og lære den sande kærlighed at kende, og I vil være apostle af denne kærlighed, mine apostle, mine kære børn. Tak.”

 

"Kære børn! I dag kalder jeg jer til et nyt liv. Det er ikke vigtigt hvor gamle I er, men åben  jeres hjerte til Jesus, som vil forvandle jer i denne nådens tid, og ligesom naturen, vil I blive født ind til et ny liv i Guds kærlighed, og I vil åbne jeres hjerte for Himmelen og Himmelens ting. Jeg er stadig hos jer, fordi Gud tillod mig det af kærlighed til jer. Tak fordi I har svaret på mit kald."

 

 "Kære børn,Den Himmelske Faders  kærlighed og godhed giver åbenbaringer, der bevirker at troen vokser, så at den må forstås, og så at den bringer fred, sikkerhed og håb. På denne måde, viser også jeg altid og på ny , mine børn – gennem Den Himmelske Faders barmhjertige kærlighed, vejen til min Søn, til evig frelse. Men desværre, mange af mine børn ønsker ikke at lytte til mig; mange af mine børn har betænkeligheder. Og jeg, jeg har i tiden og gennem tiden altid priset Herren for alt, hvad Han har gjort i mig og gennem mig. Min Søn giver sig selv til jer og bryder brødet med jer. Han taler ordet om det evige liv til jer, så at I må bære det videre til alle. Og I, mine børn, min kærligheds apostle, hvad er i bange for, når min Søn er hos jer? Bring ham jeres sjæle, så Han kan være i dem og Han kan gøre jer til troens redskaber, til kærlighedens instrumenter.Mine børn, lev Evangeliet, lev den barmhjertige kærlighed til jeres Næste, og, fremfor alt, lev kærligheden til Den Himmelske Fader. Mine børn, I er ikke forenet ved et tilfælde. Den Himmelske Fader forener ikke nogen ved et tilfælde. Min Søn taler til jeres sjæle. Jeg taler til jeres hjerter. Som moder siger jeg til jer: Kom med mig, elsk hinanden, bær vidnesbyrd. Vær ikke bange for, med jeres eksempel, at forsvare sandheden – Guds Ord, som er evigt og aldrig forandres. Mine børn, dem som handler i lyset af den barmhjertige kærlighed og sandhed vil altid få hjælp fra Himmelen og er ikke alene. Min kærligheds apostle, må I altid kendes fra alle andre med jeres ubemærkethed, kærlighed og udstråling. Jeg er med jer. Tak."

 

"Kære børn! I dag, som moder, kalder jeg jer til omvendelse. Denne tid er for jer, små børn, en tid til stilhed og bøn. Derfor, i jeres hjertes varme, måtte et frø af håb og tro vokse, så I, små børn, fra dag til dag må føle behov for at bede mere, og så jeres liv må blive mere velordnet og ansvarligt. I vil erfare, små børn, at I bare er på gennemrejse her på jorden, og I vil føle behov for at være nærmere Gud, og med kærlighed vil I bære et vidnesbyrd om oplevelsen af jeres møde med Gud, som I vil dele med andre. Jeg er med jer, og beder for jer; men jeg kan ikke gøre det uden jeres "ja". Tak fordi I har svaret på mit kald"

 

Kære børn! Desværre, blandt jer, mine børn, er der så megen kamp, had, personlige interesser og selviskhed. Mine børn, I glemmer så let min Søn, Hans ord, Hans kærlighed. Troen udslukkes i mange sjæle, og hjerter gribes af denne verdens materielle ting. Men mit moderhjerte ved, at der stadig findes nogen som tror og elsker, som søger efter hvordan de kan drage nærmere til min Søn, som utrætteligt søger min Søn – hermed, på denne måde, søger de også mig. De er de beskedne og ydmyge som med deres smerte og lidelse i stilhed bærer deres håb og, fremfor alt, deres tro. De er min kærligheds apostle. Mine børn, min kærligheds apostle, jeg lærer jer at min Søn ikke bare beder om vedvarende bøn, men også om gerninger og følelser – at I tror, og at I beder, så I med jeres personlige bønner vokser i troen, og vokser i kærlighed. At elske hverandre er, hvad Han beder om – det er vejen til det evige liv. Mine børn, glem ikke at min Søn bragte lyset til verden, og at han bragte det til dem der ønskede at se det og modtage det. Vær I disse, fordi det er sandhedens, fredens og kærlighedens lys. Jeg leder jer som en mor til at tilbede min Søn, så at I elsker min Søn sammen med mig; så at jeres tanker, ord og gerninger ledes mod min Søn – så at de må være i Hans navn. Så vil mit hjerte opfyldes. Tak.”

 

Kære børn! Jeg frembærer for jer min Søn Jesus, som er Fredens Konge. Han giver jer fred, og må den ikke kun være for jer; men små børn, giv den til andre med glæde og ydmyghed. Jeg er med jer og beder for jer i denne nådens tid, som Gud ønsker at give jer. Mit nærvær er kærlighedens tegn, her hvor jeg er hos jer for at beskytte jer og føre jer mod evigheden. Tak fordi I har svaret på mit kald.

 

 Kære børn, når I kommer til mig, som til en mor, med et rent og åbent hjerte, så vid at jeg lytter til jer, opmuntrer jer, trøster jer og fremfor alt, går i forbøn for jer hos min Søn. Jeg ved, at I ønsker at have en stærk tro, og at udtrykke den på den rigtige måde. Hvad min Søn beder jer om er at have en oprigtig, stærk og dyb tro - således er enhver måde, I udtrykker den på, korrekt. Tro er det mest underfulde mysterie, som gemmes i hjertet.  Den er mellem Den Himmelske Fader og alle Hans børn; den kendes på frugterne og på den kærlighed man har mod alle Guds skabninger. Min kærligheds apostle, mine børn, stol på min Søn. Hjælp alle mine børn til at lære Hans kærlighed at kende. I er mit håb - I som stræber efter oprigtigt at elske min Søn. I kærlighedens navn, for jeres frelses skyld, ifølge den Himmelske Faders og gennem min Søns vilje, er jeg her i blandt jer. Min kærligheds apostle, sammen med bøn og ofre, må jeres hjerter være oplyst af min Søns kærlighed og lys. Må dette lys og kærligheden oplyse dem, I møder, og bringe dem tilbage til min Søn. Jeg er med jer. På en særlig måde, er jeg ved jeres hyrders side. Med min moderlige kærlighed oplyser jeg og opmuntrer dem, så at de med hænder velsignet af min Søn, må velsigne hele verden. Tak."

 

 "Kære Børn! Dette er en nådens og bønnes tid, en tid til at vente og til at give. Gud giver sig selv til jer, for at I må elske Ham over alt andet. Derfor, små børn, skal I åbne jeres hjerter og familier, så at denne ventetid må blive til bøn og kærlighed, og specielt tid til at give. Jeg er med jer, små børn, og opmuntrer jer til ikke at opgive det som er godt, da frugterne heraf ses og høres langvejs fra. Det er derfor, fjenden er vred og gør alt for at føre jer væk fra bønnen. Tak fordi I har svaret på mit kald."

 

 

"Kære børn, mit moderlige hjerte lider, når jeg ser på mine børn, der ikke elsker sandheden, der gemmer den væk - når jeg ser på mine børn, som ikke beder med deres følelser og gerninger. Jeg er bedrøvet, når jeg siger til min Søn, at mange af mine børn ikke længere har tro, at de ikke kender Ham - min Søn. Derfor kalder jeg jer, min kærligheds apostle: stræb efter at se ind i selve menneskehjertets dyb, og der vil I være sikre på at finde en lille skjult skat. At se på denne måde er nåde fra den Himmelske Fader. At se det gode, selv der hvor det største onde er - at stræbe efter at forstå hinanden og ikke at dømme - det er det min Søn beder jer om. Og jeg, som en moder, kalder jer til at lytte til Ham. Mine børn, ånden er mægtigere end kødet, og, båret af kærlighed og gerninger, overvinder den alle forhindringer. Glem ikke: min Søn har elsket jer og elsker jer. Han er med jer og i jer, når I er eet med Ham. Han er verdens lys, og ingen eller intet vil være i stand til at stoppe Ham i den endelige herlighed. Derfor, min kærligheds apostle, vær ikke bange for at vidne om sandheden. I skal vidne om den med entusiasme, med gerninger, med kærlighed, med jeres offer, og frem for alt, med ydmyghed. I skal vidne om sandheden over for alle dem, som endnu ikke har lært min Søn at kende. Jeg vil være ved jeres side. Jeg vil opmuntre jer. I skal vidne om kærligheden, der aldrig stopper fordi den kommer fra Den Himmelske Fader, som er evig og som tilbyder evighed til alle mine børn. Min Søns ånd vil være ved jeres side. På ny kalder jeg jer, mine børn: bed for jeres hyrder, bed om at min Søns kærlighed må lede dem. Tak"

 

 

 

"Kære børn. I har den store nåde, at I bliver kaldet til et nyt liv gennem de budskaber, jeg giver jer. Dette, små børn, er en nådens tid, en tid og et kald til omvendelse for jer og fremtidige generationer. Derfor kalder jeg jer, kære børn: bed mere og åben jeres hjerte for min Søn Jesus. Jeg er med jer, og elsker jer alle og velsigner jer med min moderlige velsignelse. Tak fordi I har svaret på mit kald."

 

 Kære børn, jeg kalder jer til at være modige og ikke blive trætte, for selv den mindste gode gerning - det mindste tegn på kærlighed - besejrer det onde, som er alt mere synligt. Mine børn, lyt til mig, så det gode må vinde, så at I lærer min Søns kærlighed at kende. Dette er den største lykke - min Søns hænder, der omfavner; Han som elsker sjælen, Han som har givet sig selv for jer og altid giver sig selv på ny i Eukaristien, Han som har det evige livs ord. At lære Hans kærlighed at kende, at følge i hans fodspor, betyder at have en spirituel rigdom. Det er den rigdom som giver gode følelser og ser kærlighed og godhed overalt. Min kærligheds apostle, mine børn, vær som solens stråler, der med varmen fra min Søns kærlighed varmer alle omkring jer. Mine børn, verden har brug for kærlighedes apostle; verden har brug for megen bøn, men bøn bedt med hjertet og sjælen og ikke kun udtalt med læberne. Min børn, længes efter hellighed, men i ydmyghed, i ydmygheden som tillader min Søn at gøre, hvad han ønsker at gøre gennem jer. Mine børn, jeres bønner, jeres ord, tanker og gerninger - alt dette enten åbner eller lukker dørene til det Himmelske Kongerige for jer. Min Søn viste jer vejen og gav jer håb, og jeg trøster og opmuntrer jer fordi, mine børn, jeg erfarede smerten, men jeg havde tro og håb. Nu har jeg som løn livet i min Søns kongerige. Derfor, lyt til mig, hav mod og bliv ikke trætte. Tak.

 

 

Kære børn! Også naturen giver jer tegn på dens kærlighed til jer gennem de frugter den giver jer. Også I, gennem mit komme, har modtaget en overflod af gaver og frugter. Små børn, hvor meget I har svaret på mit kald, ved Gud. Jeg kalder jer - det er ikke for sent - beslut jer for hellighed og et liv med Gud, i nåde og fred. Gud vil velsigne jer og give jer hundredefold tilbage, hvis I stoler på Ham. Tak fordi I har svaret på mit kald.
 
 
 
Kære børn. Mine ord er enkle men er fyldt med moderlig kærlighed og omsorg. Mine børn, mere og mere kastes mørkets og bedragets skygger over jer, og jeg kalder jer til lyset og sandheden - jeg kalder jer til min Søn. Kun Han kan forvandle fortvivlelse og lidelse til fred og klarhed; kun Han kan give håb i den dybeste smerte. Min Søn er verdens liv. Jo mere I lærer ham at kende - jo mere I nærmer jer Ham - jo mere vil I elske Ham, fordi min Søn er kærlighed. Kærlighed forandrer alt; det gør også det mere smukt, som uden kærligheden synes ubetydeligt for jer. Det er derfor, jeg på ny siger til jer, at I skal elske meget, hvis I ønsker at vokse åndeligt. Jeg ved, min kærligheds apostle, at det ikke altid er let; men, mine børn, også bag de smertefulde veje er der veje, der leder til spirituel vækst, til tro og til min Søn. Mine børn, bed - tænk på min Søn. I alle døgnets øjeblikke, opløft jeres sjæl til Ham, og jeg vil samle jer som blomster fra den smukkeste have og give dem som gave til min Søn. Vær min kærligheds sande apostle; spred min Søns kærlighed til alle. Vær haver fulde af de smukkeste blomster. Med jeres bønner hjælp jeres hyrder til at være åndelige fædre fyldt med kærlighed til alle mennesker. Tak.
 

”Kære børn! Dette er nådens tid. Små børn, bed mere, tal mindre og tillad Gud at lede jer på omvendelsens vej. Jeg er med jer og elsker jer med min moderlige kærlighed. Tak, fordi I har svaret på mit kald.”

 
"Kære børn. Med moderlig kærlighed kalder jeg jer til at åbne jeres hjerter for fred; at åbne hjerter for min Søn, således at i jeres  hjerter kærlighed til min Søn må synge, fordi kun gennem den kærlighed kommer freden ind i sjælen. Mine børn, jeg ved at I har godhed, jeg ved at I har kærlighed – en barmhjertig kærlighed, men mange af mine børn har stadig lukkede hjerter. De tror de kan de kan gøre det uden at dirigere deres tanker imod den Himmelske Fader som oplyser – imod min Søn som altid er med jer på ny i Eukaristien og som ønsker at lytte til jer. Mine børn, hvorfor taler I ikke til Ham? Hvert enkelt af jeres liv er vigtigt og dyrebart, fordi det er en gave fra den Himmelske Fader for evigheden. Derfor, glem aldrig fortsat at takke Ham: tal til Ham.
Jeg ved, mine børn, at det som kommer bagefter er ukendt for jer, men når I herefter ankommer vil I modtage alle svarere. Min moderlige kærlighed ønsker at I skal være parate. Mine børn, gennem jeres liv fortsæt med at indgyde gode følelser i hjerterne på de mennesker I møder, følelser af fred, godhed, kærlighed og tilgivelse. Gennem bøn, lyt til hvad min Søn siger og gør derefter. Igen, jeg kalder jer til at bede for jeres hyrder, for dem som min Søn har kaldet. Husk, de behøver bøn og kærlighed. Tak.”
 

”Kære børn! Gud har kaldt mig til at lede jer til Ham fordi Han er jeres styrke. Det er derfor jeg kalder jer til bøn og til at have tillid til Ham, fordi Han er jeres skjold fra alt ondt som lurer og leder jeres sjæle langt bort fra den nåde og glæde I er kaldede til. Små børn, lev Himlen her på jorden så det vil være godt for jer; og må Guds bude være et lys på jeres vej. Jeg er med jer og jeg elsker jer alle med min moderlige kærlighed. Tak fordi I har svaret på mit kald.”

 
”Kære børn! Jeg er jeres alles moder, derfor, vær ikke bange,  for jeg hører jeres bønner. Jeg ved at I søger mig, og derfor beder jeg for jer til min Søn, min Søn, som er forenet med den himmelske Fader og Helligånden – Talsmanden – min Søn som leder sjæle til Riget hvorfra Han kom, Lysets og Fredens Rige. Mine børn, I har fået frihed til at vælge, men, som en moder, bønfalder jeg jer at vælge friheden til  det gode. I, med rene hjerter og enkle sjæle begriber – selvom I ikke altid forstår ordene – og indeni jer selv føler I hvad sandheden er.
Mine børn, mist ikke sandheden og sandt liv for at følge den falske. Vær liv i sandhed, Himlens Kongerige drager ind i jeres hjerter, og det er Fredens Kongedømme, kærlighed og harmoni. Således, mine børn, vil der ikke længere være egoisme som distancerer jer fra min Søn. Der vil være kærlighed og forståelse for ens næste. Fordi, husk, og igen gentager jeg for jer, at bede betyder også at elske andre,  jeres næste, og at give jer selv til dem. Elsk og giv ind til min Søn, så vil Han virke i jer og for jer. Mine børn, tænk uophørligt på min Søn og elsk Ham uden grænser og I vil have sandt liv og det vil være for evigheden. Tak, mine kærlighedens apostle.”
 
 

”Kære børn! Denne er dagen som Herren gav mig til at takke Ham for hver enkelt af jer, for dem som har omvendt sig og har accepteret mine budskaber og er begyndt at gå omvendelsens og hellighedens vej. Glæd jer, små børn, fordi Gud er barmhjertig og elsker jer alle med Hans umådelige kærlighed og leder jer på frelsens vej gennem mit komme her. Jeg elsker jer alle og giver jer min Søn at Han må skænke jer fred. Tak fordi I har svaret på mit kald”.

 

”Kære børn. Jeg kalder jer til at acceptere mine ord som jeg taler til jer som en moder, med hjertets enkelhed, således at I må gå vejen i fuldstændig lys og renhed, gennem min Søns enestående kærlighed, Gud og menneske. En glæde – ubeskribelig i menneskelige ord – vil gennentrænge din sjæl og min Søns kærlighed og fred vil omfavne dig. Dette ønsker jeg for alle mine børn. Derfor, I, mine kærlighedens apostle, I som ved hvordan man elsker og tilgiver. I som ikke dømmer, I som jeg opmuntrer, I skal være et eksempel for alle dem som ikke går lysets og kærlighedens vej, og som afviger fra den. Gennem jeres liv vis dem sandheden. Vis dem kærlighed for kærligheden overvinder alle besværligheder og alle mine børn tørster efter kærlighed. Jeres enhed i kærlighed er en gave til mig og min Søn. Men, mine børn, husk at kærligheden også betyder at ønske det gode for din næste og at ønske omvendelse for din  næstes sjæl. Når jeg ser på jer samlet omkring mig, er mit hjerte trist, fordi jeg ser så lidt broderlig kærlighed, barmhjertig kærlighed. Mine børn, Eukaristien – min Søn levende iblandt jer – Hans ord vil hjælpe jer til at forstå, fordi Hans ord er liv., Hans ord gør at sjælen kan ånde, Hans ord bringer en erkendelse af kærligheden. Kære børn, på ny, bønfalder jeg jer som en moder der ønsker det gode for hendes børn; elske jeres hyrder, bed for dem. Tak.”

 

”Kære børn! I denne fredsløse tid, kalder jeg jer til at have mere tillid til Gud som er jeres Fader i Himlen og som har sendt mig til at lede jer til Ham. I, åbn jeres hjerter for de gaver som Han ønsker at give jer, i jeres hjerters stilhed. Tilbed min Søn Jesus som har givet sit liv så I må leve evigt – hvortil Han ønsker at lede jer. Må jeres håb være glæden over i jeres dagligdag at møde den Allerhøjeste. Derfor, jeg kalder jer: afvis ikke bønnen fordi bøn virker mirakler. Tak fordi I har svaret på mit kald.”

 

”Kære børn! Alt hvad min Søn, som er kærlighedens lys, har gjort og gør, har Han gjort af kærlighed. Også jer, mine børn, når I lever i kærlighed og elsker jeres næste, gør I min Søns vilje. Mine kærlighedens Apostle, gør jer selv små; åbn jeres rene hjerter til min Søn så Han kan arbejde gennem jer. Med troens hjælp, bliv fyldt med kærlighed. Men, mine børn, glem ikke at Eukaristien er troens hjerte. Det er min Søn som nærer jer med Hans Legeme og styrker jer med Hans blod. Dette er et kærlighedens mirakel; min Søn som altid kommer på ny, levende, for at bringe liv tilbage til sjælene. Mine børn, ved at leve i kærlighed gør I min Søns vilje og Han lever i jer. Mine børn, mit moderlige ønske er for jer altid at elske Ham mere, fordi Han kalder Han kalder jer med Hans kærlighed. Han giver jer kærlighed så I må sprede den til alle omkring jer. Som en moder, gennem Hans kærlighed, er jeg med jer for at tale et kærlighedens ord og håb til jer – for at tale det evige ord til jer, som sejrer over tiden og døden – for at kalde jer at være mine kærlighedens apostle. Tak.”

 

”Kære børn! I dag kalder jeg jer til at leve det nye liv med Jesus. Må den Opstandne give jer styrke til altid at være stærke i livets prøvelser og være trofaste og udholdende i bøn; fordi Jesus frelste jer ved Hans sår og gennem Hans Opstandelse gav jer nyt liv. Bed, små børn og mist ikke håbet. Må glæde og fred være i jeres hjerter og vidne om glæden at I tilhører mig. Jeg er med jer og elsker jer alle med min moderlige kærlighed. Tak fordi I har svaret på mit kald.”

 

“Kære børn! Gennem den Himmelske Faders store kærlighed er jeg ved jeres side som jeres moder og I er ved min side som mine børn, som mine kærlighedens apostle som jeg uophørligt samler omkring mig. Mine børn, I er dem som sammen med mine bønner, behøver fuldstændigt at overgive jer til min Søn så det ikke længere er jer der lever men min Søn som lever I jer – så at alle dem der ikke kender min Søn må se Ham i jer og ønske at lære Ham at kende.

Bed, at de I jer må se klar ydmyghed og godhed, og villighed til at tjene andre, således at de  må se at I med hjertet lever jeres kald i verden, i fællesskab med min Søn; at de i jer må se mildhed, omsorg og kærlighed til min Søn, såvel som for alle brødre og søstre. 
Mine kærlighedens apostle. I må bede meget og rense jeres hjerter at I må være de første til at vandre min Søns vej, at I må være de retfærdige om er forenede med min Søns retfærdighed.
Mine børn, som mine kærlighedens apostle, må I være forenede i det fællesskab som udgår fra min Søn, så mine børn, dem der endnu ikke kender min Søn, må genkende kærlighedens fællesskab og må længes efter at vandre livets vej, vejen til forening med min Søn. Tak.”
 

“Kære børn! Jeg kalder jer til at være sammen med mig i bøn i denne nådens tid hvor mørket kæmper imod lyset. Bed, små børn, gå til skrifte og begynd et nyt nådens liv. Beslut jer for Gud og Han vil lede jer mod hellighed; og korset vil blive et sejrens tegn og håb for jer. Vær stolte af jeres dåb og taknemmelig i jeres hjerter at I er en del af Guds plan. Tak fordi I har svaret på mit kald.”

 

"Kære børn! Den himmelske Fader har gjort store ting i mig, som Han gør i alle som elsker Ham inderligt og som trofast og fromt tjener Ham. Mine børn, den Himmelske Fader elsker jer, og det er gennem Hans kærlighed at jeg er her sammen med jer. Han taler til jer. Hvorfor ønsker I ikke at se tegnene? Alt er nemmere sammen med Ham. Også, smerten levet med Ham er nemmere fordi tro eksisterer. Tro hjælper i smerten og smerte uden tro leder til desperation. Smerte levet og ofret op til Gud oprejser. Forløste min Søn ikke verden gennem Hans smertefulde offer? Som Hans moder var jeg med Ham i smerte og lidelse, som jeg er med jer alle. Mine børn, jeg er med jer i livet, i lidelse, i smerte, i glæde og i kærlighed. Derfor, hav håb. Det er håb som hjælper jer til at forstå at livet er der. Mine børn, jeg taler til jer, min stemme taler i din sjæl, mit hjerte taler til dit hjerte. O mine kærlighedens apostle, hvor meget mit moderlige hjerte elsker jer. Hvor mange ting jeg ønsker at lære jer. Hvor mit moderlige hjerte ønsker at I er hele og I kan kun være hele når jeres sjæl, legeme og kærlighed er forenet inden i jer. Jeg bønfalder jer som mine børn, bed meget for Kirken og hendes tjenere – jeres hyrder, at Kirken må blive som sådan som min Søn ønsker – klar som et vandfald og fuld af kærlighed. Tak.”

 

“Kære børn! I denne nådens tid kalder jeg jer alle til at åbne jer og leve budene som Gud har givet jer, at de må lede jer gennem Sakramenterne på vejen til omvendelse. Verden og verdens fristelser prøver jer, men I, små børn, kig på Guds skabninger som Han har givet til jer i skønhed og ydmyghed og små børn elsk Gud over alt og Han vil lede jer på frelsens vej. Tak fordi I har svaret på mit kald.”

 

“Kære børn!. I som min Søn elsker, I som jeg elsker med en umådelig moderlig kærlighed, giv jer ikke ind i egenkærlighed, at egenkærlighed skal regere verden! Tillad ikke atkærlighed og godhed holdes skjult. I som er elsket, som er kommet til at kende min Søns kærlighed, husk at blive elsket betyder at elske. Mine børn, hav tro. Når I har troen er I lykkelige og spreder freden;  jeres sjæle skælver af glæde. Min Søn er i sådan en sjæl. Når I giver jer selv for jeres tro, når I giver jer selv for kærligheden, når I gør godt imod jeres næste, smiler min Søn i jeres sjæle. Mine kærlighedens apostle, jeg kommer til jer som en moder. Jeg samler jer omkring mig og jeg ønsker at lede jer på kærlighedens og troens vej, på vejen der fører til verdens lys. Jeg er her for kærlighedens skyld, for troens skyld, fordi med min moderlige velsignelse ønsker jeg at give jer håb og styrke på jeres vej – fordi vejen der fører til min Søn er ikke let. Den er fyldt med forsagelser, at give, ofre, tilgivelse og megen, megen kærlighed. Men den vej fører til fred og lykke. Mine børn, tro ikke på de forførende stemmer som taler til jer om falske ting, om falsk glitren. I, mine børn, vend tilbage til Skrifterne. Jeg ser på jer med en umådelig kærlighed, og gennem Guds nåde gør jeg mig selv synlig for jer. Mine børn, drag afsted med mig. Må jeres sjæle skælve af glæde. Tak.”

 

“Kære børn! Må denne tid være en bønnens tid for jer, så at Helligånden, gennem bøn, må falde på jer og lede jer til omvendelse. Åben jeres hjerter og læs de Hellige Skrifter, at gennem vidnesbyrdene I må komme Gud nærmere. Overalt, små børn, søg Gud og det der hører Gud til og forlad det jordiske og lad det hører jorden til, fordi satan trækker jer ned i støvet og i synd. I er kaldede til hellighed og skabt for Himlen; derfor, søg Himlen og det der hører HImlen til. Tak fordi I har svaret på mit kald.”

 

“Kære børn! Når kærligheden begynder at forsvinde fra jorden, når vejen til frelsen ikke længere kan findes, kommer Jeg, moderen for at hjælpe jer til at lære den sande tro at kende – levende og dyb – for at hjælpe jer til sand kærlighed. Som en moder længes jeg efter gensidig kærlighed, godhed og renhed. Mit ønsker er at I er retfærdige og at I elsker hinanden. Mine børn, vær glade i jeres sjæl, vær rene, vær børn. Min Søn plejede at sige at Han elsker at være blandt rene hjerter, fordi rene hjerter altid er unge og glade. Min Søn bad jer om at tilgive og elske hinanden. Jeg ved at dette ikke altid er nemt. Lidelse får jer til at vokse i Ånden. For at I kan vokse åndeligt endnu mere, så skal I oprigtigt og i sandhed tilgive hinanden og elske. Mange af mine børn på jorden kender ikke min Søn, de elsker Ham ikke; men I som elsker min Søn, I som bærer Ham i jeres hjerter, bed, bed og I bønnen vil I føle min Søn ved jeres side. Må jeres sjæle ånde i Hans ånd. Jeg er iblandt jer og jeg taler om små og store ting. Jeg bliver ikke træt af at tale til jer om min Søn – den sande kærlighed. Derfor, mine børn, åben jeres hjerter til mig. Tillad mig at lede jer som en moder. Vær min og min Søns kærlighedens apostle. Som en moder bønfalder jeg jer til ikke at glemme dem som min Søn har kaldet til at lede jer. Bær dem i jeres hjerter og bed for dem. Tak.”

 

“Kære børn! I dag bringer jeg jer til min Søn Jesus for at Han kan give jer Hans fred og velsignelse. Jeg kalder jer alle, kære børn, til at leve og bringe vidnesbyrd om den nåde og gaver I har modtaget. Vær ikke bange. Bed Helligånden om at give jer styrke til at være glædesfyldte vidner og mennesker der bringer fred og håb. Tak fordi I har svaret på mit kald.”

 

“Kære børn! Jeg vender mig til jer som jeres moder, de retfærdiges moder, moderen til dem som elsker og lider, moderen til dem som er hellige. Mine børn, også I kan blive hellige – det afhænger af jer selv. Dem som er hellige er dem som uden grænser elsker den himmelske Fader, dem som elsker Ham over alt andet. Derfor, mine børn, stræb altid efter at blive bedre. Hvis I stræber efter at være gode kan I blive hellige selvom om I ikke tænker sådan om jer selv. Hvis I tror I er gode er I ikke ydmyge, og arrogance distancerer jer fra hellighed. I denne fredløse verden fuld af trusler, jeres hænder, mine kærligehdens apostle, skal være fremstrakt i bøn og barmhjertighed. Og til mig, mine børn, giv mig rosenkransen gave, roserne som jeg elsker så meget. Mine roser er jeres bønner bedt med hjertet og ikke kun gentaget med læberne. Mine roser er jeres bønner, tro og kærlighedens gerninger. Da min Søn var lille, sagde Han til mig at mine børn ville blive mange og at de ville bringe mig mange roser. Jeg forstod Ham ikke. Nu ved jeg at I er de børn som bringer mig roser når I fremfor alt, elsker min Søn, når I beder med hjertet, når I hjælper de fattige. Dette er mine roser. Det er den tro som gør at alt i livet bliver gjort gennem kærlighed, uden at kende til arrogance, og altid parat til at tilgive; aldrig dømmende, altid parat til at forstå sin broder. Derfor, mine kærlighedens apostle, bed for dem der ikke ved hvordan  de skal elske, for dem som ikke elsker jer, for dem som har gjort jer ondt, for dem som ikke har lært min Søns kærlighed at kende. Mine børn, Jeg beder jer om dette fordi, husk, at bede betyder at elsk og tilgive. Tak.”

 

“Kære børn! I denne nådens tid, kalder jeg jer til bøn. Bed og søg freden, små børn. Han som kom her til jorden for at give jer Hans fred, uanset hvem du er og hvad du er – Han, min Søn, jeres Broder – kalder jer gennem mig til omvendelse, fordi uden Gud har I ingen fremtid eller evigt liv. Derfor, tro og bed og lev i nåde og i forventningen om jeres personlige møde med Ham. Tak, fordi I har svaret på mit kald.”

 

“Kære børn! Når jeg ser på jer samlet omkring mig, jeres moder, ser jeg mange rene sjæle, mange af mine børn som søger kærlighed og trøst, men ingen giver dem det. Jeg ser også dem som gør det onde, fordi de ikke har gode eksempler; de har ikke lært min Søn at kende. Godheden, som er stille og som spredes gennem rene sjæle er den styrke som opretholder denne verden. Der er megen synd, men der er også kærlighed. Min Søn sender mig til jer – moderen, som er den samme overfor alle – at jeg må lære jer at elske, at I forstår at I er brødre. Han ønsker at hjælpe jer. Mine kærlighedens apostle, et levende ønske efter tro og kærlighed er tilstrækkeligt, det accepterer min Søn. Men I må være værdige, I skal have den gode vilje og åbne hjerter. Min Søn tager bolig i åbne hjerter. Jeg ønsker, som en moder, at I alle endnu bedre må lære min Søn at kende – Gud født af Gud – at lære storheden i Hans kærlighed at kende som I behøver så meget. Han accepterede jeres synder og tog dem på Sig og opnåede frelsen for jer, og til gengæld bad Han jer om at elske hinanden. Min Søn er kærlighed. Han elsker alle mennesker uden forskel, alle mennesker af alle folkeslag og nationer. Hvis I, mine børn, ville leve min Søns kærlighed, ville Hans rige allerede være på jorden. Derfor, mine kærlighedens apostle, bed, bed at min Søn og Hans kærlighed må kommer jer alle endnu nærmere; at I må være kærlighedens eksempler og må hjælpe alle dem som endnu ikke har lært min Søn at kende. Glem aldrig at min Søn, én og tre, elsker jer. Elsk jeres hyrder og bed for dem. Tak.”

 

“Kære børn! Jeg kalder jer til at være bøn i denne nådens tid. I har alle problemer, anfægtelser, lidelser og mangel på fred. Må helgenerne være modeller for jer og en opmuntring til hellighed; Gud vil være jer nær, og I vil blive fornyet i jeres søgning, gennem jeres personlige omvendelse. Tro vil være jeres håb og glæde vil begynde at regere i jeres hjerter. Tak fordi I har svaret på mit kald.”

 

 “Kære børn! Jeg taler til jer som en moder – med enkle ord, men ord fyldt med megen kærlighed og bekymring for mine børn som, gennem min Søn, er overgivet til mig. Og min Søn, som er af evigheden nu, Han taler til jer med livets ord og sår kærlighed i åbne hjerter. Derfor, bønfalder jeg jer, mine kærlighedens apostle, hav åbne hjerter, altid parate til barmhjertighed og tilgivelse. Ifølge min Søn, tilgiv altid din næste, fordi på den måde vil freden råde i jer. Mine børn, drag omsorg for jeres sjæl, fordi den alene er hvad der virkelig tilhører jer. I glemmer familiens vigtighed. En familie behøver ikke være et sted hvor der er lidelse og smerte, men et sted hvor der er forståelse og blidhed. Familier der stræber after at leve efter min Søn, lever i gensidig kærlighed. Mens Han stadig var lille, sagde min Søn til mig at alle mennesker var Hans brødre. Derfor, husk, mine kærlighedens apostle, at alle mennesker du møder er du i familie med – brødre ifølge min Søn. Mine børn, spild ikke tiden ved at tænke på fremtiden og bekymre jer. Må jeres eneste ønske være hvordan I skal leve rigtigt hvert øjeblik ifølge min Søn. Og så sker det – freden i jer! Mine børn, glem aldrig at bede for jeres hyrder. Bed, at de må acceptere alle mennesker som deres børn; således at de ifølge min Søn, må være åndelige fædre for dem. Tak”

 

“Kære børn! Jeg kalder jer til at være generøse i at give afkald, i faste og bøn for alle dem som er i fristelse, og som er jeres brødre og søstre. På en særlig måde bønfalder jeg jer om at bede for præster og alle indviede, at de må elske Jesus stadig mere brændende; at Helligånden må fylde deres hjerter med glæde; at de må vidne om Himlen og de Himmelske mysterier. Mange sjæle lever i synd, fordi der ikke er nogen der ofrer sig selv og beder for deres omvendelse. Jeg er med jer og jeg beder om at jeres hjerter må blive fyldt med glæde. Tak fordi I har svaret på mit kald.”

 

“Kære børn! Hvem kunne tale til jer om min Søns kærlighed og smerte bedre end mig? Jeg levede med Ham; jeg led med Ham. Da jeg levede det jordiske liv følte jeg smerte fordi jeg var en moder. Min Søn elskede den Himmelske Faders tanker og arbejde, den sande Gud. Og, som Han fortalte mig, kom Han for at frelse jer. Jeg skjulte min smerte gennem kærlighed, men I, mine børn, har mange spørgsmål. I forstår ikke betydningen af smerten. I forstår ikke at gennem Guds kærlighed skal I acceptere smerten og udholde den. Ethvert menneske vil erfare smerten i mindre eller større grad. Men med fred i sjælen og i nådens stand, lever håbet; som er min Søn, født af Gud. Hans ord er det evige livs sædekorn. Sået i gode sjæle bringer det mange frugter. Min Søn bar smerten fordi Han tog jeres synder på sig. Derfor, mine kære børn, mine kærlighedens apostle, I som lider, vid at jeres smerte vil blive let og fyldt med ære. Mine børn, mens I udholder smerten, mens I lider, tager Himlen bolig i jer og giver jeg lidt af Himlen, og meget håb til alle omkring jer. Tak.”

 

“Kære børn! I dag opfordrer jeg jer til at blive bedende mennesker. Bed, indtil bønnen bliver fred og samvær med den Allerhøjeste. Han vil forvandle jeres hjerter, og I vil blive mennesker, fulde af fred og kærlighed. Bed, indtil bønnen bliver fred og samvær med den Allerhøjeste. Glem ikke, mine kære børn, at satan er stærk og gerne vil lede jer væk fra bønnen. Glem ikke, at bønnen er den hemmelige nøgle til mødet med Gud. Derfor er jeg hos jer for at føre jer. Opgiv aldrig bønne. Tak forid I har svaret på mit kald.”

 

“Kære børn! Ifølge den Himmelske Faders vilje, som moder til Ham som elsker jer, er Jeg her med jer for at hjælpe jer at lære Ham at kende og følge Ham. Min Søn har efterladt jer Hans fodaftryk så det er nemmere for jer at følge Ham. Vær ikke bange. Vær ikke usikker, Jeg er med jer. Tillad ikke jer selv at blive modløs, fordi megen bøn og ofre er nødvendige for dem som ikke beder, ikke elsker og ikke kender min Søn. I hjælper, ved at se jeres brødre i dem. Mine kærlighedens apostle, lyt til min stemme inden i jer, føl min moderlige kærlighed. Derfor bed, bed ved at gøre noget, bed ved at give, bed med kærlighed, bed i arbejdet og i tankerne, i min Søns navn. Jo mere kærlighed du giver, jo mere kærlighed modtager du. Kærlighed som strømmer fra kærlighed oplyser verden. Frelsen er kærlighed og kærligheden har ingen ende. Når min Søn kommer til jorden igen, vil Han se efter kærligheden i jeres hjerter. Mine børn,mange er de kærlighedens gerninger som Han har gjort for jer. Jeg lærer jer at se dem, at forstå dem og takke Ham ved at elske Ham og altid påny at tilgive jeres næste. Fordi at elske min Søn betyder at tilgive. Min Søn bliver ikke elsket hvis ens næste ikke bliver tilgivet, hvis ikke der gøres et forsøg på at forstå ens næste, hvis han bliver fordømt. Mine børn, til hvilken nytte er bønnen hvis I ikke elsker og tilgiver. Tak.”

 

“Kære børn! Vær bøn og en reflektion af Guds kærlighed for dem som er langt borte fra Gud og fra Guds bude. Små børn, vær trofaste og bestemte i omvendelsen og arbejd med jer selv således, at for jer, hellighed i livet må være sand; og opmuntre hinanden i at gøre det gode gennem bønnen, så at jeres liv på jorden må blive bedre. Tak fordi I har svaret på mit kald.”

 

“Kære børn! Tak fordi I vedvarende svarer på mine invitationer and fordi I samles her omkring mig, jeres himmelske moder. Jeg ved at I tænker på mig med kærlighed og håb. Jeg føler også kærlighed til jer alle, ligesom min elskede Søn også gør det: Han, som gennem Hans barmhjertige kærlighed, altid sender mig igen til jer. Han som var menneske; Han som var og er Gud – én og Treenig: Han som led i sjæl og legeme for jeres skyld; Han som gjorde sig selv til brød for at nære jeres sjæle og dermed frelse jer. Mine børn, Jeg lærer jer hvordan I skal blive værdige til Hans kærlighed, hvordan I skal bringe jeres tanker til Ham, at leve min Søn. Mine kærlighedens apostle, Jeg dækker jer med min  kappe, fordi som moder ønsker Jeg at beskytte jer. Jeg bønfalder jer at bede for hele verden. Mit hjerte lider. Synderne øges og er alt for mange. Men ved hjælp af dem som er ydmyge, enkle, fyldt med kærlighed, skjulte og hellige, vil mit hjerte triumphere. Elsk min Søn over alt andet og hele verden gennem Ham. Glem aldrig at enhver af jeres brødre, i sig selv, bærer noget smukt – sjælen. Derfor, mine børn, elsk alle dem som ikke kender min Søn, så at gennem bøn og den kærlighed som kommer fra bønnen, de må forbedre sig; at godheden i dem må vinde: at sjæle kan blive frelst og få evigt liv. Mine apostle, mine børn, min Søn bad jer om at elske hinanden. Må dette være skrevet i jeres hjerter og med bøn prøv at lev kærligheden. Tak.”

 

“Kære børn! I dag, ønsker Jeg at takke jer for udholdenhed og kalder jer til at åbne jer for dyb bøn. Bøn, små børn, er troens hjerte og er håb om evigt liv. Derfor, bed med hjertet indtil jeres hjerter synger med taknemmelighed til Gud, Skaberen som gav jer liv. Jeg er med jer, små børn, og bærer min moderlige velsignelse af fred til jer. Tak fordi I har svaret på mit kald.”

 

“Kære børn! Som på andre steder hvor jeg er kommet til jer, kalder jeg jer også her til bøn. Bed for dem som ikke kender min Søn, for dem som ikke har lært Guds kærlighed at kende, imod synd, for de indviede – for dem som min Søn har kaldet til at have kærlighed og Åndens styrke for jer, for Kirken. Bed til min Søn, og den kærlighed som I oplever fra Hans nærvær vil give jer styrken til at gøre jer rede for kærlighedens arbejde, som I vil gøre i Han navn. Mine børn, vær klar. Denne tid er et vendepunkt. Det er derfor jeg igen kalder jer til tro og håb. Jeg viser jer vejen som I behøver at gå, og denne vej er Evangeliets ord. Mine kærlighedens apostle, verden behøver i den grad jeres hænder løftet mod Himlen, imod min Søn, imod den Himmelske Fader. Megen ydmydghed og renhed af hjertet behøves. Hav tillid til min Søn og vid at I altid kan gøre det bedre. Mit moderlige hjerte ønsker for jer, mine kærlighedens apostle, at I er små lys i verden, som oplyser der hvor mørket ønsker at begynde at regere, at vise den sande vej gennem bøn og kærlighed, at frelse sjæle. Jeg er med jer. Tak.”

 

“Kære børn! Den Allerhøjeste har tilladt mig igen at kalde jer til omvendelse. Små børn, åbn jeres hjerter for nåde I er kaldet til. Vær vidnesbyrd om fred og kærlighed i denne fredløse verden. Jeres liv her på jorden forgår. Bed at I gennem bøn må længes efter Himlen og efter Himlens verden og jeres hjerter vil se alt anderledes.I er ikke alene; Jeg er med jer og beder for jer foran min Søn Jesus. Tak fordi I har svaret på mit kald.”

 

“Kære børn! Jeg kalder jer til bøn, ikke at bede om, men at bringe ofre – at I bringer jer selv som et offer. Jeg kalder jer til at åbenbare den sande og barmhjertige kærlighed. Jeg beder til min Søn for jer, for jeres tro som blive mindre i jeres hjerter. Jeg bønfalder Ham at hjælpe jer med den Guddommelige Ånd, som jeg også ønsker at hjælpe jer med min Moderlige Ånd. Mine børn, I må gøre det bedre. Kun dem som er rene, ydmge og fyldt med kærlighed opretholder verden – de frelser dem selv og verden. Mine børn, min Søn er verdens hjerte. Han skulle blive elsket og bedt til og ikke altid forrådt igen og igen. Derfor, I mine kærlighedens apostle, spred troen ind i menneskers hjerter ved jeres eksempel, jeres bøn og barmhjertige kærlighed. Jeg er ved jeres side og vil hjælpe jer. Bed for jeres hyrder så de har endnu mere lys, så de kan være i stand til at oplyse alle dem som lever i mørke. Tak”

 

“Kære børn! Elsk, bed og vær vidnesbyrd om mit nærvær overfor alle dem som er langt borte. Ved jeres vidnesbyrd og eksempel kan I drage de hjerter som er langt borte fra Gud og Hans nåde nærmere. Jeg er med jer og beder for hver enkelt af jer så at I med kærlighed og bestemthed må vidne og opmuntre alle dem som er langt borte fra mit Ubesmittede Hjerte. Tak, fordi I har svaret på mit kald.”

 

“Kære børn, mine kærlighedens apostle, det er op til jer at sprede min Søns kærlighed til alle dem der ikke kender den; I, de små lys i verden, som jeg underviser med moderlig kærlighed, så I skinner klart med fuld glans. Bøn vil hjælpe jer, fordi bøn frelser jer, bøn frelser verden. Derfor, mine børn, bed med ord, følelser, barmhjertig kærlighed og ofre. Min Søn har vist jer vejen – Han som blev inkarneret og gjorde mig til den første kalk, med Hans ophøjede offer. Han har vist jer hvordan I behøver at elske. Derfor, mine børn, vær ikke bange for at tale sandheden. Vær ikke bange for at forandre jer og verden, ved at sprede kærlighed, ved at gøre alt for min Søn, så Han kan blive kendt og elsket ved at elske andre i Ham. Som en mor er jeg altid med jer. Jeg bønfalder min Søn at hjælpe jer så kærligheden kan herske i jeres liv – kærlighed som lever, kærlighed som drager, kærlighed som giver liv. Jeg underviser jer I en sådan kærlighed – ren kærlighed. Det er op til jer, mine apostle, at genkende den, leve den og sprede den. Bed med følelse for jeres hyrder så at de kan vidne om min Søn med kærlighed. Tak.”

 

“Kære børn! I denne nådens tid, kalder jeg jer alle til at åbne jeres hjerter for Guds barmhjertighed, at begynde et nyt liv gennem bøn, bod og en beslutning om hellighed. Denne forårets tid bevæger jer til et nyt liv, til fornyelse, i jeres tanker og hjerter. Derfor, små børn, jeg er med jer og hjælper jer til at sige “ja” til Gud og til Guds bude med beslutsomhed. I er ikke alene; jeg er med jer gennem nåden som den Aller Højeste giver mig for jeres og jeres efterkommeres skyld. Tak fordi I har svaret på mit kald.”

 

“Kære børn! Med moderlig kærlighed kommer jeg for at hjælpe jer til at have mere kærlighed og det betyder mere tro. Jeg er kommet for at hjælpe jer til at leve min Søns ord i kærlighed, så verden må forandre sig. Derfor, mine kærlighedens apostle, samler jeg jer omkring mig. Se på mig med hjertet, tal til mig som en moder om jeres smerter, lidelser og glæder. Bed mig om at bede for jer til min Søn. Min Søn er barmhjertig og retfærdig. Mit moderlige hjerte ønsker for jer at I er det samme. Mit moderlige hjerte ville ønske at I, kærlighedens apostle, taler om min Søn og om mig til alle dem omkring jer med jeres liv; så at verden må forandre sig; at enkelhed og renhed må vende tilbage. Derfor, mine børn, bed, bed, bed med hjertet, bed med kærlighed, bed med gode gerninger. Bed at alle kommer til at kende min Søn, så verden må forandre sig, at verden må blive frelst. Lev min Søns ord med kærlighed. Døm ikke, istedet elsk hinanden så mit hjerte må sejre. Tak.”

 
 

“Kære børn! I dag kalder jeg jer til på dybeste vis at leve jeres tro og bede den Allerhøjeste at styrke den, således at hverken vinde eller storme kan ødelægge den. Må jeres tros grundlag være bøn og håb om evigt liv. Allerede nu, kære børn, arbejd med jer selv i denne nådens tid, hvor Gud giver jer nåde – gennem afsavn og kaldet til omvendelse – at være mennesker som er klare og udholdende i tro og håb. Tak, fordi I har svaret på mit kald.

 

“Kære børn! I som stræber efter efter at ofre hver dag af jeres liv for min Søn, I som prøver at leve for Ham, I som beder og bringer ofre – I som er håb i denne fredløse verden. I er stråler af min Søns lys, et levende evangelium, og I er mine elskede kærlighedens apostle. Min Søn er med jer. Han er med dem som tænker på Ham - dem som beder. På samme måde, venter Han tålmodigt på dem som ikke kender Ham. Derfor, I, mine kærlighedens apostle, bed med hjertet og med jeres gerninger vis min Søns kærlighed. Det er jeres eneste håb, og det er også vejen til evigt liv. Jeg, som jeres moder, Jeg er her med jer. Jeres bønner som rettes til mig er de smukkeste roser givet i kærlighed til mig. Jeg er tilstede hvor jeg mærker rosens duft. Der er håb. Tak.”

 

“Kære børn! I dag kalder jeg jer til bøn for fred: fred i menneskers hjerter, fred i familierne og fred i verden. Satan er stærk og ønsker at vende jer alle imod Gud, og at vende tilbage til alt hvad der er menneskeligt, og ødelægge i hjerterne alle følelser for Gud og alt der har med Gud at gøre. I, små børn, bed og kæmp imod materialismen, modernismen og egoismen, som verden tilbyder jer. Små børn, I beslutter jer for hellighed og sammen med min Søn Jesus, beder jeg for jer. Tak fordi I har svaret på mit kald.”

 

“Kære børn! Min Søn var kilden til kærlighed og lys da han talte på jorden til mennesker af alle menensker. Mine apostle, følg Hans lys. Det er ikke let. I må blive små. I må gøre jer selv mindre end andr; med troens hjælp at blive fyldt af Hans kærlighed. Ikke en eneste person på jorden kan opleve en mirakuløs begivenhed uden tro. Jeg er med jer. Jeg gør mig selv kendt for jer gennem disse besøg, gennem disse ord; Jeg ønsker at vidne for jer om min kærlighed og moderlige omsorg. Mine børn, spild ikke tiden ved at stille spørgsmål som I aldrig får svar på. Ved slutningen af jeres rejse på jorden, vil den Himmelske Fader give dem til jer. Husk at Gud ved alting; Gud ser, Gud elsker. Min højt elskede Søn oplyser livet, tilintetgør mørket; og min moderlige kærlighed som bærer mig til jer er uudtrykkelig, mystisk men virkelig. Jeg udtrykker mine følelser overfor jer: kærlighed, forståelse og moderlig gavmildhed. Af jer, mine apostle, beder jeg om jeres rosers bønner som skal være kærlighedens gerninger. I mit moderlige hjerte er disse de dyrebareste bønner. Jeg ofrer dem til min Søn som blev født for jeres skyld. Han ser på jer og lytter til jer. Vi er altid nær hos jer. Dette er kærligheden som kalder, forener, omvender, opmuntrer og fuldender. Derfor, mine apostle, elsk altid hinanden og overalt, elsk min Søn. Det er den eneste vej til frelse, til evigt liv. Dette er min dybeste bøn, som fylder mit hjerte med den smukkeste duft af roser. Bed, bed altid for jeres hyrder at de må have styrken til at være min Søns lys. Tak”.

 

“Kære børn! Med stor glæde, bærer jeg i dag min Søn frem for jer, så Han kan give jer Hans fred. Åben jeres hjerter, små børn, og glæd jer over at kunne modtage freden. Himlen er med jer og kæmper for fred i jeres hjerter, i familierne og i verden; og I, små børn hjælp ,med jeres bønner at det må ske. Jeg velsigner jer med min Søn Jesus og kalder jer til ikke at miste håber; og for at jeres blik og hjerter altid må være rettet imod Himlen og evigheden. På den måde vil I være åbne overfor Gud og Hans planer. Tak, fordi I har svaret på mkit kald”.

 

Kære børn! Mit moderlige hjerte græder når jeg ser hvad mine børn gør. Synden spreder sig, og sjælens renhed får mindre og mindre betydning – og bliver ikke æret; og mine børn bliver forfulgt. Derfor, I mine børn, kærlighedens apostle, påkald med sjæl og hjerte min Søns navn. Han har livets ord til jer. Han manifesterer sig selv for jer. Han bryder brødet med jer og giver jer kærlighedens ord, så I må forvandle dem til barmhjertighedens gerninger og således bliver sandhedens vidner. Derfor, mine børn vær ikke bange. Tillad min Søn at være i jer. Han vil bruge jer til at drage omsorg for de sårede og til at omvende fortabte sjæle. Derfor, mine børn, vendt tilbage til Rosenkransbønnen. Bed den med en følelse af godhed, offer og barmhjertighed. Bed, ikke kun med ord, men med barmhjertighedens gerninger. Bed med kærlighed for alle mennesker. Min Søn, gennem Hans offer, ophøjede kærligheden. Derfor, lev med Ham så at I må have styrke og håb; at I må have den kærlighed som er livet og som leder jer til evigt liv. Gennem Guds kærlighed, er jeg også med jer, og vil lede jer med min moderlige kærlighed. Tak.”

 

“Også i dag kalder jeg jer til at vende tilbage til bønnen. I denne nådens tid, har Gud tilladt mig at lede jer mod hellighed og at leve et enkelt liv – så i små ting at I opdager Gud, Skaberen; at I forelsker jer i Ham; og at jeres liv bliver en taksigelse til den Allerhøjeste for alt hvad Han giver jer. Små børn, i kærlighed, må jeres liv blive en gave til andre og Gud vil velsigne jer; men I, vær et vidnesbyrd uden selvinteresse – af kærlighed til Gud. Tak, fordi I har svaret på mit kald.”

 

“Kære børn! At komme til jer og gøre mig selv kendt blandt jer er en stor glæde for mit moderlige hjerte. Det er en gave fra min Søn til jer og til andre som kommer her. Som en moder kalder jeg jer: elsk min Søn fremfor alt. For at kunne elske Ham af hele jeres hjerte, må I  lære Ham at kende. I vil lære Ham at kende gennem bønnnen. Bed med jeres hjerte og jeres følelser. At bede betyder at tænke på Hans kærlighed og offer. Jeg kalder jer, mine børn, til at blive kærlighedens og bønnens apostle. Mine børn, tiden er inde til at våge. I denne vågen kalder jeg jer til bøn, kærlighed og tillid. Som min Søn vil se ind i jeres hjerter, ønsker mit moderlige hjerte for Ham at se ubetinget tillid og kærlighed i dem. Mine apostles forenede kærlighed vil leve, vil sejre og vil udstille ondskaben. Mine børn, jeg var Guds-menneskets kalk; jeg var Guds instrument. Derfor kalder jeg jer, mine apostle, til at være en kalk af sand og ren kærlighed til min Søn. Jeg kalder jer til at være et instrument hvorigennem alle dem som endnu ikke har lært Guds kærlighed at kende – som aldrig har elsket – må forstå, acceptere og blive frelst. Tak, mine børn.”

 

“Kære børn! I dag kalder jeg jer: bed for fred. Forlad selsviskheden og lev de budskaber som jeg giver jer. Uden dem, kan I ikke ændre jeres liv. Ved at leve i bøn, vil I have fred. Ved at leve i fred, vil I føle behovet for at vidne, fordi I vil erfare Gud som I nu føler er langt borte. Derfor, kære børn, bed, bed, bed og tillad Gud at drage ind i jeres hjerter. Vend tilbage til faste og skrifte for at overvinde ondskaben i jer og omkring jer. Tak fordi I har svaret på mit kald.”

 

“Kære børn! Helligånden, har efter den Himmelske Faders vilje, gjort mig til moder – Jesu moder – og gennem Ham, også jeres moder. Derfor kommer jeg for at lytte til jer, at jeg må åbne mine moderlige arme imod jer: at give jer mit hjerte og kalde jer til at forblive hos mig, fordi fra Korsets top overgav min Søn jer til mig. Uheldigvis, har mange af mine børn ikke lært min Søns kærlighed at kende; mange af dem ønsker ikke at lære Ham at kende. O, mine børn, hvor meget dårligt er gjort af dem som må se og fortolke for at kunne komme til troen. Derfor, mine børn, mine apostle, i jeres hjertes stilhed lyt til min Søns stemme, så at jeres hjerte må blive Hans hjem, at det ikke må være mørkt og trist, men blive oplyst af min Søns lys. Søg håb med tro, fordi tro er sjælens liv. Påny kalder jeg jer: bed, bed så I kan leve troen i ydmyghed, i åndelig fred, og oplyst af lyset. Mine børn, forsøg ikke at forstå alting med det samme, jeg forstod heller ikke alting med det samme; men jeg elskede, og jeg troede på de guddommelige ord som min Søn talte – Han som var det første lys og frelsens begyndelse. Kærlighedens apostle – I som beder – bring jer selv som et offer, elsk og døm ikke – gå og spred sandheden, min Søns ord; Evangeliet, fordi I er det levende evangelium; I er strålerne fra min Søns lys.  Min Søn og jeg vil være med jer for at opmuntre jeg og sætte jer på prøve. Mine børn, bed altid om deres velsignelse, og kun af dem hvis hænder er blevet velsignet af min Søn, jeres hyrder. Tak.”

 

“Kære børn! I dag kalder jeg jer til bøn. Må bøn blive liv for jer. Kun på den måde vil jeres hjerte blive fyldt med fred og glæde. Gud vil være dig nær og du vil kende Ham i dit hjerte som din ven. Du vil tale til Ham som én du kender og små børn, I vil ønske at vidne, fordi Jesus vil være i jeres hjerter og i jer, forenet med Ham. Jeg er med jer og elsker jer alle med min moderlige kærlighed. Tak fordi I har svaret på mit kald.”

 

“Kære børn! I følge min Søns vilje og min moderlige kærlighed, kommer jeg til jer, mine børn, men særligt til dem som endnu ikke har lært min Søns kærlighed at kende. Jeg kommer til jer, som tænker på mig og beder til mig. Til jer, giver jeg min moderlige kærlighed og bærer til jer min Søns velsignelse. Har I rene og åbne hjerter, og ser I gaverne, tegnene på min tilstedeværelse og kærlighed? Mine børn, i jeres jordiske liv, bliv ledt af mit eksempel. Mit liv var smerte, stilhed og en umådelig tro og tillid til den Himmelske Fader. Intet sker tilfældigt: hverken smerte eller glæde. Alt dette er nåde som min Søn giver til jer og som leder jer til det evige liv. Af jer, beder min Søn om kærlighed og bøn i Ham. Som en moder vil jeg undervise jer: at elske og bede i Ham, betyder at bede i sjælens stilhed og ikke kun bede med dine læber; det er endda den smukkeste gestus gjort i min Søns navn – det er tålmodighed, barmhjertighed, at acceptere smerten og bringe ofre for hinanden. Mine børn, min Søn ser på jer. Bed at I også må se Hans ansigt og at det må blive åbenbaret for jer. Mine børn, jeg åbenbarer for jer den eneste og virkelige sandhed. Bed at I må forstå den og blive i stand til at sprede kærlighed og håb; at I må blive i stand til at være mine kærlighedens apostle. På en særlig måde elsker mit moderlige hjerte hyrderne. Bed for deres velsignede hænder. Tak.”

 

“Kære børn! I dag ønsker jeg at dele Himlens glæde med jer. I, kære børn, åbn jeres hjertes dør, så at håb, fred og kærlighed, som kun Gud giver, må vokse i jeres hjerter. Små børn, I er bundet til jorden og de jordiske ting, det er derfor at satan kan blæse jer omkuld, som vinden blæser bølgerne på havet.  Derfor, mine kære børn, må kæden i jeres liv være bøn med hjertet og tilbedelse af min Søn Jesus. Overgiv jeres fremtid til Ham, så at i Ham, I må være glæde og eksempler for andre med jeres liv. Tak, fordi I har svaret på mit kald.”

 

“Kære børn! Jeg er kommet til jer – iblandt jer – for at I skal give mig jeres bekymringer, så jeg kan give dem til min Søn; så jeg kan bede foran Ham til gavn for jer. Jeg ved at enhver af jer har bekymringer og prøvelser. Derfor inviterer jeg jer på en moderlig måde: kom til min Søns bord. Han bryder brødet for jer: Han giver sig selv til jer: Han giver jer håb, Han beder om mere tro, håb og oprigtighed fra jer. Han søger fra jer at I kæmper imod egoisme, fordømmelse og menneskelig svaghed. Derfor, som en moder, siger jeg: bed, fordi bøn giver jer styrke i den indre kamp. Min Søn, da Han var lille, sagde ofte til mig at der ville være mange som ville elske mig og kalde mig “moder”. Iblandt jer – føler jeg kærlighed. Tak. For kærlighedens skyld bønfalder jeg min Søn, at ingen af jer, mine børn, vil vende hjem på samme måde som da I kom: at I må tage endnu mere håb med jer, barmhjertighed og kærlighed; at I må være kærlighedens apostle som vil vidne med jeres liv at den Himmelske Fader er kilden til livet og ikke døden. Kære børn, igen, på en moderlig måde bønfalder jeg jer, bed for min Søns udvalgte, for deres velsignede hænder – for jeres hyrder – at de må prædike min Søn med endnu større kærlighed og på denne måde bringe mange til omvendelse. Tak.”

 
 

“Kære børn! Jeg ser på jer og jeg ser at I er fortabte; og I har ingen bøn eller glæde i jeres hjerter. Vend tilbage til bøn, små børn, og sæt Gud på førstepladsen, ikke mennesket. Mist ikke håbet som jeg bærer til jer. Må denne tid, små børn, hver dag, blive en større søgen efter Gud i jeres hjerters stilhed; og bed, bed, bed indtil bøn bliver en glæde for jer. Tak fordi I har svaret på mit kald.”

 

“Kære børn! Min virkelige, levende tilstedeværelse iblandt jer skulle gøre jer lykkelige, fordi det er min Søns store kærlighed. Han sender mig iblandt jer så at, med en moderlig kærlighed, jeg må bringe jer sikkerhed; således at I må forstå at den smerte og glæde, lidelse og kærlighed, som får jeres sjæl til at leve  intenst; at jeg derigennem kalder jer påny til at ære Jesu Hjerte, troens hjerte, Eukaristien. Fra dag til dag gennem århundrederne, vender min Søn, levende, tilbage til jer – Han vender tilbage til jer, selvom Han aldrig har forladt jer. Når en af jer, mine børn, vender tilbage til Ham, græder mit moderlige hjerte med glæde. Derfor, mine børn, vend tilbage til Eukaristien, til min Søn. Vejen til min Søn er svær, fuld af selvfornægtelse, men ved slutningen er der altid lys. Jeg forstår jeres smerter og lidelser, og med min moderlige kærlighed tørrer jeg jeres tårer. Hav tillid til min Søn, for Han vil gøre for jer hvad I end ikke ved hvad I skal bede om. I, mine børn, I skal kun være bekymret for jeres sjæl, fordi det er det eneste på jorden der tilhører jer. I vil bringe den, beskidt eller ren, foran den Himmelske Fader. Husk, troen på min Søns kærlighed vil altid blive belønnet. Jeg bønfalder jer, på en særlig måde, at bede for dem som min Søn har kaldet til at leve i overensstemmelse med Ham og at elske deres flok. Tak.”

 

“Kære børn! Tak Gud sammen med mig for den gave at jeg er iblandt jer. Bed, små børn, og lev Guds bud så det må være godt for jer at leve på jorden. I dag, på denne nådens dag, ønsker jeg at skænke jer min moderlige fredens velsignelse og min kærlighed. Jeg beder for jer til min Søn og kalder jer til at holde ud i bøn, således at jeg med jer, kan virkeliggøre mine planer. Tak fordi I har svaret på mit kald."

 

“Kære børn! Som Kirkens Moder, som jeres Moder, smiler jeg når jeg ser på jer: hvordan I er kommet til mig, hvordan I samles omkring mig, hvordan I søger mig. Mit komme iblandt jer er bevis på hvor meget Himlen elsker jer. Mit komme viser vejen til evigt liv, til frelsen. Mine apostle, I som stræber efter at have rene hjerter og efter at have min Søn i jeres hjerter, I er på den gode vej. I som søger min Søn, søger den gode vej. Han efterlod jer mange tegn på Hans kærlighed. Han efterlod håb. Det er nemt at finde Ham hvis I er parat til at bringe ofre og gøre bod – hvis I har tålmodighed, barmhjertighed og kærlighed til jeres næste. Mange af mine børn ser ikke og hører ikke, fordi de ikke ønsker det. De accepterer ikke mine ord og mine gerninger, og dog gennem mig, kalder min Søn alle. Hans Ånd oplyser alle mine børn i lyset af den Himmelske Fader, i forening med Himlen og Jorden, i gensidig kærlighed – fordi kærlighed fremmer kærlighed og bevirker at gerninger er vigtigere end ord. Derfor mine apostle, bed for jeres Kirke, elsk den og gør kærlighedens gerninger. Uanset hvor forrådt eller såret, er den her, fordi den kommer fra den Himmelske Fader. Bed for jeres hyrder, så I ser i dem storheden af min Søns kærlighed. tak.”

 

“Kære børn! Min tilstedeværelse er en gave fra Gud til jer alle og en tilskyndelse til omvendelse. Satan er stærk og ønsker at skabe uorden og uro i jeres hjerter og tanker. Derfor skal I bede, mine små børn, så Helligånden må lede jer på den sande vej til glæde og fred. Jeg er hos jer og går i forbøn for jer foran min Søn. Tak, fordi I har svaret på mit kald.”

 

“Kære børn! Mit moderlige hjerte ønsker jeres sande omvendelse og en stærk tro så I må blive i stand til at sprede kærlighed og fred til alle dem som omgiver jer. Men, mine børn, glem ikke at enhver af jer er en unik verden foran den Himmelske Fader. Derfor, tillad Helligåndens vedvarende arbejde i jer. Vær mine åndelige rene børn. I åndelighed findes skønhed. Alt hvad der er spirituelt er levende og meget smukt. Glem ikke at i Eukaristien, som er troens hjerte, er min Søn altid med jer. Han kommer til jer og bryder brødet med jer: fordi, mine børn, for jeres skyld døde Han, Han opstod og kommer igen. Disse mine ord kender I fordi de er sandheden, og sandheden ændrer sig ikke. Desværre har mange af mine børn glemt det. Mine børn, mine ord er hverken gamle eller nye, de er evige. Derfor inviterer jeg jer mine børn, til at tyde tidens tegn, at “samle de spredte kors” og blive åbenbaringens apostle. Tak.”

 

“Kære børn! Mit Ubesmittede Hjerte bløder når jeg ser jer i synd og syndefulde vaner. Jeg kalder jer: vend tilbage til Gud og til bøn så det må være godt for jer at være på jorden. Gud kalder jer gennem mig så jeres hjerter må bringe håb og glæde til dem der er langt borte. Må mit kald være en salve for sjæl og hjerte så I må give ære til Gud, Skaberen, spm elsker jer og kalder jer til evigheden. Små børn, livet er kort; derfor skal I gøre god brug af denne tid og gøre det gode. Tak fordi I har svaret på mit kald.”

 

“Kære børn! Lad ikke jeres hjerter være hårde, lukkede og fyldte med frygt. Tillad min moderlige kærlighed at oplyse dem og fylde dem med kærlighed og håb; så at jeg som en moder, må lindre jeres smerter, fordi jeg kender dem, jeg erfarede dem selv. Smerte løfter én og er den største bøn. Min Søn, elsker på en særlig måde dem, som lider. Hav tillid til ham. Jeg ved det er svært for jer, fordi I oplever mere og mere mørke omkring jer. Mine børn, det er nødvendigt at bryde den gennem bøn og kærlighed. Den som beder og elsker er ikke bange, han bevarer håbet og er barmhjertig kærlighed, han ser lyset og ser min Søn. Som mine apostle, kalder jeg jer til at blive ved med at prøve at være eksempler på barmhjertig kærlighed og håb. Bed altid påny for endnu mere kærlighed, fordi barmhjertig kærlighed bryder ethvert mørke – det bringer min Søn. Vær ikke bange, I er ikke alene, jeg er med jer. Jeg bønfalder jer om at bede for jeres hyrder at de i alle øjeblikke må have kærlighed, at de må arbejde for min Søn med kærlighed – gennem Ham og i ihukommelse af Ham. Tak.”

 

“Kære børn! I dag bærer jeg min kærlighed til jer. Gud tillod mig at elske jer, og af kærlighed at kalde jer til omvendelse. I, mine kære børn, er fattige i kærlighed, og I har endnu ikke forstået, at min Søn, af kærlighed gav sit liv for at frelse jer og give jer evigt liv. Derfor, bed, mine kære børn, så I gennem bønnen må begribe Guds kærlighed. Tak, fordi I har svaret på mit kald.”

 

“Kære børn! Mit komme til jer er en gave til jer fra Den Himmelske Fader. Gennem Hans kærlighed kommer jeg til jer, for at hjælpe jer til at finde til sandheden, til at finde vejen til min Søn. Jeg er kommet for at bekræfte sandheden for jer. Jeg ønsker at minde jer om min Søns ord. Han forkyndte frelsens ord til hele verden, kærlighedens ord til alle – den kærlighed som Han viste ved sit offer. Men selv i dag, er der mange af mine børn der ikke kender Ham, de ønsker ikke at lære Ham at kende, de er ligeglade. På grund af deres ligegyldighed lider mit hjerte i smerte. Min Søn har altid været i Faderen. Gennem Hans fødsel på jorden bragte Han guddommen og fra mig modtog Han sin menneskelighed. Gennem Ham kom ordet iblandt os. Med Ham kom verdens lys som gennemtrænger hjerterne, oplyser dem og fylder dem med kærlighed og trøst. Mine børn, alle dem der elsker min Søn kan se Ham, fordi Hans ansigt kan ses gennem gennem sjæle som er fyldt med kærlighed til Ham. Derfor, mine børn, mine apostle, lyt til mig. Forlad forfængelighed  og egenkærlighed. Lev ikke for det jordiske og materielle. Elsk min Søn på en måde så andre må se Hans ansigt gennem jeres kærlighed til ham. Jeg vil hjælpe jertil  at kende Ham endnu mere. Jeg vil tale til jer om Ham. Tak.”

 

“Kære børn”"! I denne nådens tid kalder jeg jer alle til omvendelse. Mine kære børn, I elsker lidt og beder endnu mindre. I er faret vild og ved ikke, hvad jeres mål er. Tag korset på jer, se på Jesus og følg Ham. Han giver sig selv til jer indtil døden på korset, fordi Han elsker jer. Mine kære børn, jeg kalder jer; vend tilbage til bøn med hjertet, så I – gennem bønnen kan finde håb og meningen med jeres liv. Jeg er hos jer, og jeg beder for jer. Tak, fordi I har svaret på mit kald.”

 

“Kære børn! Jeg har kaldet jer og jeg kalder jer påny til at lære min Søn at kende, at I lærer sandheden at kende. Jeg er med jer og jeg beder for jer at I må lykkes. Mine børn, I skal bede meget for at have endnu mere kærlighed og tålmodighed; så I ved hvordan I skal udholde ofre og være fattige i ånden. Gennem Helligånden, er min Søn altid med jer. Hans kirke er født i ethvert hjerte der lærer Ham at kende. Bed at I lærer min Søn at kende; bed at jeres sjæle må forenes med Ham. Det er bønnen og kærligheden som drager andre og gør jer til mine apostle. Jeg ser på jer med kærlighed, med en moderlig kærlighed. Jeg kender jer; jeg kender jeres smerter og sorger, fordi jeg også led i stilhed. Min tro gav mig kærlighed og håb. Jeg gentager, min Søns Opstandelse og min Optagelse i Himlen er jeres håb og kærlighed. Derfor, mine børn, bed så I kan lære sandheden at kende; at have en stærk tro som vil lede jeres hjerter og som vil forvandle jeres smerter og lidelser til kærlighed og håb. Tak.”

 

“Kære børn! Også i dag kalder jeg jer alle til at bede. I kan ikke leve uden bøn, fordi bøn er en kæde, der bringer jer nærmere til Gud og Hans bud, med ydmyghed i hjertet, således at I af hele jeres hjerte kan sige: som i Himlen således også på jorden. I, mine kære børn, er frie til i frihed at beslutte jer for Gud eller imod Ham. Se, hvor satan ønsker at trække jer ind i synd og slaveri. Derfor mine kære børn, jeg kalder jer; vend tilbage til bøn med hjertet, så I – gennem bønnen kan finde håb og meningen med jeres liv. Jeg er hos jer og beder for jer. Tak fordi I har svaret på mit kald.

 

“Kære børn! Som en moder, glæder det mig at være iblandt jer, fordi jeg påny ønsker at tale til jer om min Søns ord og om Hans kærlighed. Jeg håber at I af hjertet vil acceptere mig, fordi min Søns ord og Hans kærlighed er det eneste håb og lys i dagens mørke. Det er den eneste sandhed og I som vil acceptere og leve den, vil have rene og ydmyge hjerter. Min Søn elsker dem som er rene og ydmyge. Rene og ydmyge hjerter bringer min Søns ord til live, de lever dem, de spreder dem og gør det muligt for alle at lytte til dem. Min Søns ord bringer livet tilbage til dem som lytter til det. Min Søns ord bringer kærlighed og håb tilbage. Derfor, mine elskede apostle, mine børn, lev min Søns ord. Elsk hinanden som Han har elsket jer. Elsk hinanden i Hans navn, til ihukommelse af Ham. Kirken vokser og gror på grund af dem som lytter til min Søns ord; på grund af dem som elsker; på grund af dem som lider og holder ud i stilhed og i håbet om den kommende frelse. Derfor, mine elskede børn , må min Søns ord og Hans kærlighed være den første og sidste tanke i løbet af din dag. Tak.”

 

“ Kære børn! Også i dag bærer jeg min Søn, Jesus, frem for jer, og fra denne omfavnelse giver jeg jer Hans fred og en længsel efter Himlen. Jeg beder med jer om fred, og jeg kalder jer til at være fred. Jeg velsigner jer alle med min moderlige fredsvelsignelse. Tak, fordi I har svaret på mit kald.”

 

Kære børn! Jeg er altid med jer fordi min Søn overgav jer til mig. Og I, mine børn, I behøver mig, I søger mig, I kommer til mig og I bringer glæde til mit moderlige hjerte. Jeg har, og vil altid have, kærlighed til jer, for jer som lider og ofrer jeres smerter og lidelser til min Søn og til mig. Min kærlighed søger alle mine børns kærlighed og mine børn søger min kærlighed. Gennem kærlighed, søger Jesus enhed mellem himlen og jord; mellem den Himmelske Fader og jer; mine børn -  Hans kirke. Derfor, er det nødvendigt at I beder meget, at bede for og elske den kirke I tilhører. Kirken lider i det nuværende øjeblik, og behøver apostle som ved at elske enheden, gennem vidnesbyrdet og gennem ofre, viser vejen til Gud. Kirken behøver apostle, som ved at leve Eukaristien med hjertet udfører et stort arbejde; den behøver jer, mine kærlighedens apostle. Mine børn, fra begyndelsen af var kirken forfulgt og forrådt, men dag efter dag voksede den. Den er uforgængelig, fordi min Søn gav den et hjerte - Eukaristien, og lyset af Hans opstandelse skinner og vil fortsætte med at skinne på den. Derfor, vær ikke bange. Bed for jeres hyrder at de må få styrken og kærligheden til at være frelsens brobyggere. Tak.”

 

“Kære børn! I dag kalder jeg jer alle: bed for mine intensioner. Freden er i fare, derfor, små børn, bed og vær bærere af freden og håbet i denne hvileløse verden hvor satan angriber og frister på enhver tænkelig  måde. Små børn, stå fast i bønnen og vær modige i troen. Jeg er med jer og beder for jer alle foran min Søn Jesus. Tak fordi I har svaret på mit kald.”

 
“Kære børn! Påny ønsker Jeg at tale til jer om kærlighed. Jeg har samlet jer omkring mig i min Søns navn, som det er Hans vilje. Jeg ønsker at I har en stærk tro, som flyder fra kærligheden. Fordi, dem af mine børn som forstår min Søns kærlighed og følger den, lever i kærlighed og håb. De er kommet til at kende Guds kærlighed. Derfor, mine børn, bed, bed for at I bliver i stand til at elske alle mere og gøre kærlighedens gerninger. Fordi, tro alene uden kærlighed og kærlighedens gerninger er ikke hvad Jeg beder jer om: mine børn, det er en troens illusion. Min Søn søger tro og gerninger, kærlighed og godhed. Jeg beder, og jeg beder jer om også at bede, og leve kærligheden; fordi Jeg ønsker at min Søn, når Han ser på alle mine børns hjerter, kan se kærlighed og godhed i dem og ikke had og ligegyldighed. Mine børn, mine kærlighedens apostle, mist ikke håbet, mist ikke styrken. I kan gøre det. Jeg opmuntrer jer og velsigner jer. Fordi alt hvad der er af denne verden, som mange af mine børn, uheldigvis, sætter på førstepladsen, vil forsvinde; og kun kærlighed og kærlighedens gerninger vil forblive og åbner døren til det Himmelske Rige. Jeg venter på jer ved denne dør. Ved denne dør, ønsker Jeg at byde alle mine børn velkomne og omfavne dem. Tak”.
 
 

“Kære børn! Også i dag, beder jeg for jer alle, særligt for alle dem der er blevet hårdhjertede overfor min kalden. I lever i nådens dage og er ikke bevidst om den gave Gud giver jer gennem mit nærvær. Små børn, beslut jer også i dag for hellighed og brug denne tids helgener som jeres eksempel og I vil se at hellighed er en virkelighed for jer alle. Glæd jer i kærlighed, små børn, at i Guds øjne er I uigentagelige og uerstattelige, fordi I er Guds glæde i denne verden. Bring vidnesbyrd om fred, bøn og kærlighed. Tak fordi I har svaret på mit kald.”

 

“Kære børn! Jeg er iblandt jer for at opmuntre jer, for at fylde jer med min kærlighed og for påny at kalde jer til at være vidnesbyrd om min Søns kærlighed. Mange af mine børn har ikke noget håb, de har ingen fred, de har ingen kærlighed. De søger min Søn, men ved ikke hvordan og hvor de skal finde Ham. Min Søns arme er vidt åbne imod dem, og I skal hjælpe dem ind i Hans favn. Mine børn, det er derfor I skal bede om kærlighed. I skal bede rigtig, rigtig meget så I har endnu mere kærlighed, fordi kærlighed besejrer døden og lader livet sejre. Mine kærlighedens apostle, mine børn, med et ærligt og enkelt hjerte foren jer i bøn uanset hvor langt I er fra hinanden. Støt hinanden i åndelig vækst som Jeg støtter jer. Jeg ser på jer alle og er med jer, nårsomhelst I tænker på Mig. Bed også for jeres hyrder, for dem som har forladt alt for min Søns og for jeres skyld. Elsk dem og bed for dem. Den Himmelske Fader lytter til jeres bønner. Tak.”

 

“Kære børn! Også i dag beder jeg Helligånden om at fylde jeres hjerter med en stærk tro. Bøn og tro vil fylde jeres hjerter med kærlighed og glæde og I vil være et tegn for dem som er langt borte fra Gud. Små børn, støt hinanden i at bede med hjertet, så bøn må fylde jeres liv; og hver dag, I, små børn, vil være, ovenover alt, vidnesbyrd om at tjene Gud i tilbedelse og jeres næste i nød. Jeg er med jer og beder for jer alle. Tak fordi I har svaret på mit kald”.

 

“Kære børn! Mine kære kærlighedens apostle, mine bærere af sandheden, igen kalder jeg jer og samler jer omkring mig så I kan hjælpe mig, at hjælpe alle de af mine børn der længes efter kærlighed og sandhed – som tørster efter min Søn. Jeg er en nåde fra den himmelske Fader, sendt for at hjælpe jer til at leve min Søns ord. Elsk hinanden. Jeg levede jeres jordiske liv. Jeg ved at det ikke altid er nemt, men hvis I vil elske hinanden, vil I bede med hjertet. I vil nå åndelige højder og vejen til Himlen vil være åben for jer. Jeg, jeres moder, venter på jer der, fordi der er jeg. Vær trofast mod min Søn og lær andre trofasthed. Jeg er med jer. Jeg vil hjælpe jer. Jeg vil lære jer troen så I må vide hvordan I skal formidle troen til andre på den rigtige måde. Jeg vil lære jer sandheden at I må vide hvordan I skal skelne. Jeg vil lære jer kærlighed så I må lære hvad virkelig kærlighed er. Mine børn, min Søn vil gøre det muligt for Ham  at tale gennem jeres ord og jeres gerninger. Tak.”

 

“Kære børn! Også i dag kalder jeg jer til at være bøn. Må bøn for jer blive en vinge til et møde med Gud. Verden er i et prøvelsens øjeblik, fordi den har glemt og forladt Gud. Derfor I små børn, vær dem der søger Gud og elsker Gud overalt. Jeg er med jer og jeg leder jer til min Søn, men I må sige “ja” i Guds børns frihed. Jeg beder for jer og jeg elsker jer, små børn, med en uendelig kærlighed. Tak fordi I har svaret på mit kald.”

 

“Kære børn! Jeg, som en moder der elsker sine børn, ser hvor svær en tid det er for jer at leve i. Jeg ser jeres lidelser, men I skal vide at I ikke er alene. Min Søn er med jer. Han er overalt. Han er usynlig, men I kan se Ham hvis I lever Ham. Han er lyset som oplyser jeres sjæle og giver jer fred. Han er Kirken som I behøver at elske og altid skal bede og kæmpe for – men ikke kun med ord, men med kærlighedens gerninger. Mine børn, lad alle vide at Han må elskes, fordi sandheden er i min Søn født af Gud – Guds Søn. Spild ikke for meget af jeres tid frivilligt; da I så distancerer jer fra sandheden. Med et enkelt hjerte accepter Hans ord og lev det. Hvis I lever Hans ord, vil I bede. Hvis I lever Hans ord, vil I elske med en barmhjertig kærlighed; I vil elske hinanden. Jo mere I elsker, jo længere vil I være fra døden. For dem som lever min Søns ord og som elsker, døden vil være livet. Tak. Bed at I må kunne se min Søn i jeres hyrder. Bed at I må kunne omfavne Ham i dem. Tak.”

 

“Kære børn! Med glæde er jeg med jer også i dag og jeg kalder jer alle, små børn, bed, bed, bed så I må forstå den kærlighed jeg har for jer. Min kærlighed er stærkere end ondskaben, små børn, derfor drag tættere til Gud så I føler min kærlighed i Gud. Uden Gud, små børn, har I ingen fremtid, I har intet håb om frelse; derfor forlad ondskaben og vælg det gode. Jeg er med jer, og med jer, beder jeg foran Gud for alle jeres behov. Tak fodi I har svaret på mit kald.”

 

“Kære børn! Jeg kalder jer til at sprede troen på min Søn – jeres tro. I, mine børn, oplyst af Helligånden, mine apostle, giv den videre til andre – til dem som ikke tror, som ikke ved, som ikke ønsker at vide – men for at kunne gøre det må I bede meget om kærlighedens gave, fordi kærlighed er tegnet på sand tro – og I vil være mine kærlighedens apostle.  Elsk altid, påny, forny jeres smerte og glæde ved Eukaristien, gennem hvilket Han har vist jer hvad det betyder at elske uden forbehold; det fornyer jeres glæde over at Han har efterladt jer Hans legeme og blod så I kan modtage Ham selv som jeres føde – og på den måde blive ét med jer. Når jeg ser på jer med ømhed føler jeg en umådelig kærlighed som styrker mig i mit ønske om at bringe jer til en stærk tro. En stærk tro giver jer glæde og lykke på jorden og til sidst mødet med min Søn. Det er Hans ønske. Derfor, lev Ham, lev kærligheden, lev lyset som altid oplyser jer i Eukaristien. Jeg bønfalder jer, at bede meget for jeres hyrder, at bede så I får endnu mere kærlighed til dem fordi min Søn gav dem til jer for at de skulle give jer Hans legeme som føde og lære jer kærlighed. Derfor, skal I også elske dem. Men, mine børn, husk, kærlighed betyder at udholde og give, og aldrig, nogensinde at dømme. Tak.”

 

“Kære børn! Også i dag giver Den Almægtige mig nåden til at elske jer og kalde jer til omvendelse. Små børn, må Gud være jeres imorgen og ikke krig og mangel på fred; ikke sorg men må glæde og fred begynde at regere i hjerterne på hver enkelt person – men uden Gud vil I aldrig finde fred. Derfor, små børn, vend tilbage til Gud og til bøn så jeres hjerter må synge med glæde. Jeg er med jer og jeg elsker jer med en umådelig kærlighed. Tak fordi I har svaret på mit kald.”

 
 
Kære børn. Jeg ønsker at arbejde gennem jer, mine børn, mine apostle, således at Jeg til sidst må kunne samle alle mine børn der, hvor alt er forberedt for jeres lykke. Jeg beder for jer, at I, gennem jeres arbejde omvender andre, fordi tiden er kommet for sandhedens gerninger, for min Søn. Min kærlighed vil arbejde i jer, Jeg vil gør brug af jer. Hav tillid til mig, fordi alt hvad Jeg ønsker, ønsker Jeg for jeres gode, det evige gode, som skabtes af den Himmelske Fader. I, mine børn, mine apostle, lever et jordisk liv i forening med de af mine børn, som ikke har lært min Søns kærlighed at kende, som ikke kalder mig “moder,” men vær ikke bange for at vidne om sandheden. Hvis I ikke er bange og vidner modigt, vil sandheden vinde mirakuløst, men husk, styrken er i kærligheden. Mine børn, kærlighed er omvendelse, tilgivelse, bøn, ofre og barmhjertighed. Hvis I ved hvordan I skal elske, vil I gennem jeres arbejde omvende andre, I vil gøre det muligt for min Søns lys at trænge ind i sjælene. Tak!
Bed for jeres hyrder. De tilhører min Søn. Han har kaldet dem. Bed at de altid må have styrken og modet til at skinne med min Søns lys
 

“Kære børn; også I dag ønsker jeg at kalde jer til bøn for mine hyrder i kirken. Bed, kære børn, at de må acceptere mig, at de må acceptere mine budskaber, og at de lever mine budskaber – at de bliver bærere af mine budskaber i denne trætte verden. Kære børn, må de, styrket af Helligånden, stærke i troen, blive bærere af Det Nye Testamente og evangeliseringen i familien. Bed, kære børn, for mine hyrder, og vær udholdende i bønnen. Tak, også i dag, for at have svaret på mit kald.”

 

“Kære børn! Også i dag er jeg med jer og med glæde kalder jeg på jer alle: bed og tro på bønnens kraft. Åben jeres hjerter, små børn, så Gud må fylde jer med Hans kærlighed og I vil blive en glæde for andre. Jeres vidnesbyrd vil blive stærkt og alt hvad I gør vil være sammenvævet med Guds godhed. Jeg er med jer og jeg beder for jer og jeres omvendelse indtil I sætter Gud på førstepladsen. Tak fordi I har svaret på mit kald.”

 

“Kære børn, åben jeres hjerter og prøv at mærke hvor meget jeg elsker jer og hvor meget jeg ønsker for jer at I elsker min Søn. Jeg ønsker for jer at I lærer Ham endnu mere at kende, for det er umuligt at kende Ham uden at elske Ham – fordi Han er kærlighed. Jeg, mine børn, kender jer. Jeg kender jeres smerter og lidelser fordi jeg har selv gennemlevet dem. Jeg ler med jer i jeres glæder og jeg græder med jer i jeres smerter. Jeg vil aldrig forlade jer. Jeg vil altid tale til jer med moderlig ømhed. Og jeg, som en moder, behøver jeres åbne hjerter til at sprede min Søns kærlighed med visdom og enkelhed. Jeg behøver jeres åbenhed og jeres følsomhed overfor det gode og barmhjertige. Jeg behøver jer til at være forenet med min Søn, fordi jeg ønsker for jer at I skal være lykkelige og hjælpe mig med at bringe lykke til alle mine børn. Mine apostle, jeg behøver jer til at vise enhver sandheden om Gud, så at mit hjerte, som led og i dag lider så megen smerte, kan vinde i kærlighed. Bed for jeres hyrders hellighed, at de i min Søns navn udvirker mirakler, fordi hellighed udvirker mirakler. Tak.”

 

“Kære børn! Jeg er med jer også i dag for at lede jer til frelsen. Jeres sjæle er urolige fordi jeres ånd er svag og træt af verdslige gøremål. I, små børn, bed til Helligånden at Han må forvandle jer og fylde jer med Hans styrke af tro og håb, så at I må være faste i denne kamp mod ondskaben. Jeg er med jer og beder for jer alle foran min Søn Jesus. Tak fordi I har svaret på mit kald.”

 

“Kære børn. Jeg har udvalgt jer, mine apostle, fordi enhver af jer bærer noget smukt inden i jer. I kan hjælpe mig ved at have den kærlighed, for hvilken min Søn døde og derefter Opstod, at den kærlighed vinder påny. Derfor kalder jeg jer, mine apostle, at I forsøger at se noget godt i enhver af Guds skabninger, i alle mine børn, og at I prøver at forstå dem. Mine børn, I er alle brødre og søstre gennem den samme Helligånd. I, fyldt med kærlighed til min Søn, kan tale om hvad I ved til alle dem som endnu ikke kender den kærlighed. I har lært min Søns kærlighed at kende, I har fattet Hans opstandelse og med glæde retter I jeres blik imod Ham. Mit moderlige ønske er for alle mine børn at vore forenet i kærlighed til Jesus. Jeg kalder jer derfor, mine apostle, til at leve Eukaristien med glæde, for I Eukaristien giver min Søn sig selv til jer påny og med Hans eksempel vises kærlighed og offer til ens næste. Tak.”

 

"Kære børn, i dag kalder jeg jer alle til bøn. Mine kære børn, åben jeres hjerters døre dybt for bønnen, for hjertebønnen, og da vil Den Højeste være i stand til at virke gennem jeres frihed og omvendelsen vil begynde. Jeres tro vil blive fast, således at I vil være i stand til at sige af hele jeres hjerte: "Min Gud, mit Alt." I vil forstå, mine kære børn, at her på jorden er alt forgængeligt. Tak, fordi I har svaret på mit kald." (Marijas månedlige budskab . 25. november 2013.)                                                  

 

 

"Kære børn, på ny, på min moderlige måde, kalder jeg jer til kærlighed, til vedvarende at bede for kærlighedens gave, at elske den Himmelske Fader over alting. Når du elsker Ham, vil du elske dig selv og din næste. Disse kan ikke adskilles. Den Himmelske Fader er i ethvert menneske. Han elsker ethvert menneske og kalder enhver ved navn. Derfor mine kære børn, gennem bøn lyt til den Himmelske Faders vilje. Tal med Ham. Skab et personligt forhold til Faderen, som vil gøre jeres forhold endnu dybere som et fællesskab af mine børn og apostle. Som en moder ønsker jeg, gennem den Himmelske Fader, at I må løfte jer op over jordisk forfængelighed og at I må hjælpe andre til gradvist at lære og at komme den Himmelske Fader nærmere. Mine børn, bed, bed, bed om kærlighedens gave fordi kærlighed er min Søn. Bed for jeres hyrder, at de altid må have kærlighed til jer, som min Søn havde og som Han viste ved at give sit liv for jeres frelse. Tak."

 

"Kære børn, i dag kalder jeg jer til at åbne jer for bønnen. Bøn udvirker undere i jer og gennem jer. Derfor, mine kære børn, søg i hjertets enkelthed Den Højeste og bed om at få styrken til at være Guds børn og om, at satan ikke må ryste jer, som vinden ryster grenene. Mine kære børn, beslut jer på ny for Gud og søg alene Hans vilje - og så vil I finde glæde og fred i Ham. Tak fordi I har svaret på mit kald."

 

"Kære børn, jeg elsker jer med en moderlig kærlighed, og med en moders tålmodighed venter jeg på jeres kærlighed og enhed. Jeg beder om, at I må være et fællesskab af Guds børn og mine børn. Jeg beder om, at I som et fællesskab i glæde må komme tilbage til troens liv og til min Søns kærlighed. Mine børn, jeg samler jer som mine apostle og jeg viser jer, hvordan I skal bringe andre til en erfaring af min Søns kærlighed, hvordan I kan bringe dem de gode nyheder, som er min Søn. Giv mig jeres åbne, rensede hjerter og jeg vil fylde dem med kærlighed til min Søn. Hans kærlighed vil give jeres liv mening og jeg vil vandre med jer. Jeg vil være med jer indtil mødet med den Himmelske Fader. Mine børn, det er dem, som vandrer mod den Himmelske Fader med kærlighed og tro, som vil blive frelst. Vær ikke bange, jeg er med jer. Hav tillid til jeres hyrder, som min Søn havde, da han udvalgte dem og bed om at de må få styrke og kærlighed til at lede jer. Tak."

 

"Kære børn. Også I dag giver den Højeste mig nåden at være med jer og lede jer til omvendelse. Hver dag  sår jeg og kalder jer til omvendelse, så I må være bøn, fred, kærlighed - det frø, som ved at dø, giver igen hundredefold. Jeg ønsker ikke for jer kære børn, at I kommer dertil, at i må angre alt det, som I kunne have gjort, men som I ikke ønskede. Derfor, små børn, sig igen med iver: "Jeg ønsker, at være et tegn for andre." Tak fordi I har svaret på mit kald."

 

"Kære børn. Hvis I bare ville åbne jeres hjerter for mig med fuldstændig tillid, så ville I forstå alt. I ville forstå den store kærlighed, jeg kalder jer med, med hvor stor kærlighed jeg ønsker, at I skal forandre jer, for at gøre jer lykkelige, med hvor stor kærlighed jeg ønsker at gøre jer til efterfølgere af min Søn og give jer fred i enhed med min Søn. I ville forstå min moderkærligheds ufattelige storhed. Det er derfor, mine børn, i skal bede, for gennem bøn vokser jeres tro og kærligheden bliver født, den kærlighed hvormed selv korset ikke er ubærligt, fordi I ikke bærer det alene. I fællesskab med min Søn ærer I den Himmelske Faders navn. Bed, bed om kærlighedens gave, fordi kærlighed er den eneste sandhed. Den tilgiver alt, den tjener alle og den ser en broder i alle. Mine børn, mine apostle, stor er den tillid, som den Himmelske Fader har givet jer gennem mig, hans redskab, til at hjælpe dem, som ikke kender Ham, at de må forsone sig med Ham og følge Ham. Det er derfor, jeg lærer jer at elske, fordi kun hvis I har kærlighed, vil I være i stand til at svare Ham. Jeg kalder jer igen til at have kærlighed for jeres hyrder og til at bede om, at denne svære tid, i min Søns navn, må blive herliggjort gennem deres ledelse. Tak! " 

 

"Kære børn. Med glæde i mit hjerte kalder jeg jer alle til at leve jeres tro og til at være vidner om den med jeres hjerte og med jeres eksempel på enhver måde. Beslut jer, kære børn, til at holde jer langt væk fra fristelse og må der være glæde og kærlighed til hellighed i jeres hjerter. Jeg elsker jer, små børn, og ledsager jer med min forbøn foran den Højeste. Tak fordi I har svaret på mit kald."

 

"Kære børn, med en moderlig kærlighed bønfalder jeg jer om at give mig jeres hjerter som gave, så jeg kan lægge dem frem for min Søn og befri jer - befri jer fra al det onde slaveri, som fjerner jer mere og mere fra den eneste Gud - min Søn - befri jer fra alting, som leder jer på den forkerte vej og tager freden væk fra jer. Jeg ønsker, at lede jer til friheden i min Søns løfte, fordi jeg ønsker, at Guds vilje må blive fuldstændig opfyldt her, og at apostle af Gud Kærlighed må blive født gennem forsoning med den Himmelske Fader gennem faste og bøn. Apostle som frit og med kærlighed vil sprede Guds kærlighed til alle mine børn - apostle som vil sprede kærligheden til tilliden til den Himmelske Fader og som fortsat vil åbne himlens porte. Kære børn, udstræk kærlighedens glæde og støtte til jeres hyrder, ligesom min Søn har bedt dem om at udstrække den til jer. Tak." 

 

"Kære børn, med glæde i hjertet elsker jeg jer alle og kalder jer til at komme nærmere til mit ubesmittede hjerte, så jeg kan drage jer endnu nærmere til min Søn Jesus, og give jer det, som Han kan give jer - Hans fred og kærlighed, som er balsam for hver eneste af jer. Åben jer, små børn for bøn - åben jer for min kærlighed. Jeg er jeres moder og kan ikke efterlade jer alene vandrende i synd. I er kaldet, små børn, til at være mine børn, mine elskede børn, så jeg kan vise jer for min Søn. Tak fordi I har svaret på mit kald." 

 

"Kære Børn, i denne urolige tid, kalder jeg jer igen til at søge efter min Søn - og følge Ham. Jeg kender jeres smerte, lidelse og vanskeligheder, men i min Søn vil I finde hvile, i ham vil I finde fred og frelse. Mine børn, glem ikke at min søn frelste jer på korset og gjorde det muligt for jer, på ny, at blive Guds børn, igen at kunne kalde den Himmelske Fader: "Fader". At blive værdige til Faderens kærlighed og tilgivelse, fordi jeres Fader er kærlighed og tilgivelse. Bed og Fast, fordi det er vejen til renselse, det er vejen til at kende og blive kendt af den Himmelske Fader. Når I kender Faderen, forstår I at Han er alt I behøver. Jeg ønsker, som jeres moder, at mine børn skal leve i fællesskab, som et folk. hvor Guds Ord bliver lyttet til og levet. Derfor kære børn, søg min Søn, bliv et med Ham. Vær Guds børn. Elsk jeres hyrder, som min søn elskede dem, da Han kaldte dem til at tjene jer. Tak."

 

"Kære Børn, I dag kalder jeg jer til at være stærke og udholdende i tro og bøn, indtil jeres bøn er så stærk, at den åbner hjertet på min elskede Søn Jesus. Bed små børn, bed uden ophør indtil jeres hjerter åbner sig for Guds kærlighed. Jeg er med jer og jeg beder for jer alle og jeg beder for jeres omvendelse. Tak fordi I har svaret på mit kald."

 

"Kære børn! På ny kalder jeg jer til at elske og ikke at dømme. Min Søn har efter den Himmelske Faders vilje været i blandt jer, for at vise jer frelsens vej, for at frelse jer og ikke for at dømme jer. Hvis I ønsker at følge min Søn, vil I ikke dømme, men elske som jeres Himmelske fader elsker jer. Når det er allersværest for jer, når I falder under korsets vægt, gå ikke i panik, døm ikke, men husk, at I er elsket og lovpris den Himmelske Fader for hans kærlighed. Mine børn, afvig ikke fra den vej, som jeg leder jer på. Gå ikke ubesindigt på fortabelsens vej. Må bøn og faste styrke jer, så I må leve som den Himmelske Fader ønsker det, således at I bliver mine troens og kærlighedens apostle, at jeres liv må blive til velsignelse for dem, som I møder, at I må blive et med min Himmelske Fader og min Søn. Mine børn, at det alene er sandheden, sandheden der leder jer til omvendelse og derefter til omvendelse for alle dem I møder - dem som endnu ikke kender min Søn - alle dem, som ikke ved, hvad det betyder at elske. Mine børn, min Søn gav jer hyrder, som en gave, pas godt på jeres hyrder. Bed for dem. Tak."

 

"Kære børn! Bed, bed og bliv ved med at bede indtil jeres hjerter åbner sig i tro, som en blomst åbner sig for solens varme stråler. Dette er en nådens tid, som Gud giver jer gennem mit nærvær, men I er langt fra mit hjerte, derfor kalder jeg jer til personlig omvendelse og til bøn i familien. Må den hellige skrift altid være en inspiration for jer. Jeg velsigner jer alle med min moderlige velsignelse. Tak fordi I har svaret på mit kald."

 

Kære børn, jeg kalder jer til at være et med min Søn i ånden. Jeg kalder jer til gennem bøn og den hellige messe, hvor min Søn forener sig med jer på en særlig måde, at prøve på at være ligesom Ham, så at I ligesom Ham altid må være parate til at opfylde Guds vilje og ikke søge forløsning i  jeres eget. Fordi - mine børn - det er i ifølge Guds vilje, at I er og at I eksisterer, og uden Guds vilje er I intet. Som moder beder jeg jer om at tale om Guds herlighed gennem jeres liv, fordi I på den måde vil give ære til jer selv, som det er Hans vilje. Vis ydmyghed og kærlighed for jeres næste og for alle. Gennem sådan ydmyghed og kærlighed, frelste min søn jer og åbnede vejen for jer til den Himmelske Fader. Jeg  indskærper jer om vedholdende at holde vejen åben til den Himmelske Fader for alle dem, som ikke kender ham og som ikke har åbnet deres hjerter for Hans kærlighed. Gennem jeres liv - hold vejen åben for alle dem, som stadig vandrer i deres søgen efter sandheden! Mine børn være mine apostle, som ikke har levet forgæves. Glem ikke at I vil komme til at stå foran den Himmelske Fader og fortælle Ham om jeres eget liv. Vær parate, jeg advarer jer igen, bed, for dem, som min søn kaldte, hvis hænder han velsignede og som han gav som en gave til jer. Bed, bed, bed for jeres hyrder. Tak."    

 

"Kære børn! I denne nådens tid kalder jeg jer til at tage min elskede søn Jesus´ kors i jeres hænder og meditere over Hans lidelse og død. Må jeres lidelser blive forenede med Hans lidelser og kærligheden vil sejre, fordi Han, som er kærlighed, gav sig selv af kærlighed for at frelse hver enkelt af jer. Bed, bed, bed indtil kærlighed og fred begynder at herske i jeres hjerter. Tak fordi I har svaret på mit kald."

 

"Kære børn, jeg kalder jer til - med fuldstændig tillid og glæde - at velsigne Herrens navn og takke Ham af hjertet hver dag for Hans store kærlighed. Min Søn gav jer, ved den kærlighed han viste på korset, muligheden for at blive tilgivet for alt, så I ikke behøver at skamme jer eller skjule jer og af frygt undlade at åbne døren til jeres hjerte for min Søn. Tværitimod, mine børn, forson jer med den Himmelse Fader, så I blive i stand til at elske jerselv, som min Søn elsker jer. Når I elsker jerselv, vil I også elske andre. I vil se min Søn i dem og genkende storheden i Hans kærlighed. Lev i tro! Gennem mig forbereder min søn jer til det arbejde, Han ønsker at gøre gennem jer - arbejde gennem hvilket Han ønsker at blive herliggjort. Tak ham. Særlig giv Ham tak for hyrderne - for jeres forbedere i forsoningen med den Himmelske Fader. Jeg takker jer, mine børn. Tak!"

 

"Kære børn, igen på en moderlig måde kalder jeg jer til ikke at være hårdhjertede. Luk ikke jeres øjne for de advarsler, som den Himmelske Fader sender til jer af kærlighed. Elsker I Ham over alt? Angrer I, at I  så ofte glemmer, at den Himmelsek Fader af kærlighed har sendt sin Søn for at frelse jer på korset? Angrer I, at I ikke har accepteret budskaberne? Mine børn, afvis ikke min Søns kærlighed. Afvis ikke håb og fred. Sammen med jeres bønner og faste, vil min Søn - ved sit kors - fjerne mørket, som ønsker at omslutte jer og herske over jer. Han vil give jer styrke til et nyt liv. Lever I i overensstemmelse med min søn, så vil I være en velsignelse og håb til alle de syndere, som vandrer i skyggen af synd. Mine børn, vær årvågne. Jeg vil holde mig årvågen med jer. Jeg beder specielt  for og holder øje med dem, som min Søn har kaldet til at være lysbærere og bærere at håbet for jer - for jeres hyrder. Tak." 

 

"Kære børn, også i dag kalder jeg jer til bøn. Synd drager jer til verdslige ting og jeg er kommet for at lede jer til hellighed og til Guddommelige ting, men I kæmper og bruger jeres energi i kampen mellem det gode og det onde, som er i jer. Derfor små børn, bed, bed, bed indtil bøn bliver en glæde for jer og jeres liv bliver en enkel vandring til Gud. Tak fordi I har svaret på mit kald."

 

"Kære Børn, kærlighed bringer mig til jer - den kærlighed som jeg ønsker at lære jer også - sand kærlighed. Den kærlighed som min Søn viste jer da Han døde på korset af kærlighed til jer. Den kærlighed som altid er parat til at tilgive og til at bede om tilgivelse. Hvor stor er jeres kærlighed? Mit moderlige hjerte bliver sorgfuldt i sin søgern efter kærlighed i jeres hjerter. I er ikke parate til at underkaste jer Guds vilje af kærlighed. I kan ikke hjælpe mig til at få dem, som ikke kender Guds kærlighed til at kende den, fordi I ikke har sand kærlighed. Indvi jeres hjerter til mig, og jeg vil lede jer. Jeg vil lære jer at tilgive, at elske jeres fjender og til at leve i overensstemmelse med min Søn. Vær ikke bange for jer selv. I lidelsen glemmer min Søn ikke dem, som elsker. Jeg vil være ved jeres side. Jeg vil anmode den Himmelske Fader om at den evige sandheds lys og kærlighed må oplyse jer. Bed for jeres hyrder, så at de gennem jeres faste og bøn kan lede jer i kærlighed. Tak!"

 

"Kære børn! Også i dag kalder jeg jer til bøn. Må jeres bønner blive så stærke som levende sten, indtil i bliver vidner med jeres liv. Vær vidner om jeres tros skønhed. Jeg er med jer og beder foran min Søn for hver enkelt af jer. Tak fordi I har svaret på mit kald."

 

"Kære børn, med megen kærlighed og tålmodighed stræber jeg efter, at jeres hjerter må komme til at ligne mit. Jeg forsøger med mit eksempel at lære jer ydmyghed, visdom og kærlighed, fordi jeg behøver jer! Jeg kan ikke gøre noget uden mine børn. I følge Guds vilje vælger jeg jer, med Hans styrke styrker jeg jer. Derfor mine børn vær ikke bange for at åbne jeres hjerter for mig. Til gengæld vil Jeg vil give dem til min Søn. Han vil give jer den Guddommelige Freds gave. I vil give den videre til alle I møder, I vil bære vidnedbyrd om Guds kærlighed med jeres liv og I vil give min Søn som en gave gennem jer. Gennem forsoning, faste og bøn, vil jeg lede jer. Min kærlighed er grænseløs. Vær ikke bange. Mine børn, bed for hyrderne. Må jeres læber være lukkede for enhver dom, glem ikke at min søn har valgt dem og kun Han har retten til at dømme. Tak." 

 

Jomfru Maria kom med Jesusbarnet i sine arme og hun gav ikke noget budskab, men Jesusbarnet begyndte at tale og sagde:"Jeg er jeres fred, lev mine bud." Med korsets tegn velsignede Jomfru Maria og Jesusbarnet os sammen.

 

"Kære børn! Med moderlig kærlighed og moderlig tålmodighed kalder jeg jer atter til at leve i overensstemmelse med min Søn, til at sprede Hans fred og Hans kærlighed, så at I, som mine apostle, må komme til at acceptere Guds sandhed med hele jeres hjerte og bede om, at Helligånden må lede jer. Så vil I blive i stand til trofaste at tjene min Søn og vise Hans kærlighed til andre med jeres liv. Som følge af min Søns kærlighed og min kærlighed som moder stræber jeg efter at bringe alle mine forvildede børn ind i min moderlige omfavnelse og at vise dem troens vej. Mine børn, hjælp mig i min moderlige kamp og bed med mig, så at syndere må blive bevidste om deres synd og angre af hele deres hjerte. Bed også for dem, som min Søn har udvalgt og indviet i Hans navn. Tak." 

 

"Kære Børn! I denne nådens tid kalder jeg jer alle til fornyelse i bøn. Åben jer for det hellige skriftemål, så at hver enkelt af jer kan komme til at acceptere mit kald med hele hjertet. Jeg er med jer og jeg beskytter jer fra syndens ødelæggelse, men I må  åbne jer for omvendelsens og hellighedens vej, så jeres hjerte kan komme til at brænde af kærlighed til Gud. Giv Ham tid og Han vil give sig selv til jer og på den måde i Guds vilje vil I opdage kærligheden og glæden ved at leve. Tak fordi I har svaret på mit kald."

 

"Kære børn, som en moder beder jeg jer indtrængende om at holde ud som mine apostle. Jeg beder til min Søn, at Han vil give jer guddommelig visdom og styrke. Jeg beder om, at I må tolke alt omkring jer i overensstemmelse med Guds sandhed og være stærke i jeres modstand mod alt, som ønsker at skille jer fra min Søn. Jeg beder om, at I må vidne om den Himmelske Faders kærlighed ifølge min Søn. Mine børn, der er givet jer stor nåde til at vidne om Guds kærlighed. Tag ikke det ansvar I har fået let. Gør ikke mit moderhjerte ked af det. Som en moder ønsker jeg at stole på mine børn, på mine apostle. Gennem faste og børn åbner I vejen for mig, så jeg kan bede min Søn om, at Han vil være ved jeres side og at hans navn må blive helliget gennem jer. Bed for hyrderne, fordi intet af dette ville være muligt uden dem. Tak!"

 

"Kære børn! I dag kalder jeg jer til bøn for mine intentioner. Forny faste og bøn, fordi satan er listig og tiltrækker mange hjerter til synd og fortabelse. Jeg kalder jer, små børn, til hellighed og til at leve i nåde. Tilbed min Søn så Han kan fylde jer med Hans fred og kærlighede, som I længes efter. Tak fordi I har svaret på mit kald."

 

"Kære Børn, jeg kalder på jer og jeg er her iblandt jer, fordi jeg behøver jer. Jeg behøver apostle med et rent hjerte. Jeg beder og I bør også bede om, at Helligånden må opmuntre jer og lede jer, at Han må oplyse jer og fylde jer med kærlighed og ydmyghed. Bed om at Han må fylde jer med nåde og barmhjertighed. Kun på den måde vil I komme til at forstå mig, mine børn. Kun da vil I forstå min smerte på grund af dem, som ikke kender Guds kærlighed. I vil oplyse vejen for dem, som har fået øjne, men som ikke ønsker at se. Jeg ønsker, at alle mine børn må komme til at se min Søn. Jeg ønsker, at alle mine børn må komme til at opleve hans Rige. Jeg kalder jer atter og jeg opfordrer jer til at bede for dem, som min Søn har kaldet. Tak!" 

 

"Kære børn! Når I ser på rigdommen af farver i naturen, som den Højeste giver jer, så åben dit hjerte og bed med taknemmelighed for alt det gode, som du har og sig: "Jeg er skabt for evigheden" - og stræb efter himmelske ting, fordi Gud elsker dig med en uendelig kærlighed. Det er derfor, Han også har givet jer mig for at fortælle jer: " Kun i Gud er jeres fred og jeres håb kære børn." Tak fordi I har svaret på mit kald."

 

"Kære børn, når jeg ser på jer, søger min sjæl de sjæle, som den ønsker at blive forenet med - de sjæle som har forstået vigtigheden af bøn for de af mine børn, som ikke har erfaret den Himmelske Faders kærlighed. Jeg kalder jer, fordi jeg behøver jer, accepter missionen og vær ikke bange, jeg vil styrke jer. Med mit nærvær vil jeg trøste jer i svære stunder. Tak for jeres åbne hjerter. Bed for præsterne. Bed, at enheden mellem min Søn og dem må blive stærkere, at de må blive et. Tak!" 

 

"Kære børn! Også i dag, med håb i hjertet, beder jeg for jer og takker den Højeste for hver eneste af jer, som lever min budskaber med hjertet. Takket være Guds kærlighed , kan jeg elske og lede hver enkelt af jer gennem mit Ubesmittede Hjerte også til omvendelse. Åben jeres hjerter og beslut jeg for hellighed, og håb vil skabe glæde i jeres hjerter. Tak fordi I har svaret på mit kald." 

 

"Kære børn, jeg er med jer og jeg giver ikke op. Jeg ønsker, at I skal komme til at kende min Søn.Jeg ønsker for mine børn, at de kommer til at være sammen med mig i det evige liv. Jeg ønsker for jer, at I føler glæde og fred og at I opnår evig frelse. Jeg beder om, at I må overvinde menneskelige svagheder. Jeg bønfalder min Søn om, at give jer rene hjerter. Mine kære børn, kun rene hjerter ved hvordan, de skal bære et kors og ved hvordan, man skal ofre sig for alle de syndere, som har krænket den Himmelske Fader og som også i dag krænker Ham, selvom de ikke kender Ham. Jeg beder om, at I må komme til at kende lyset fra sand tro, som kun kommer fra bøn og rene hjerter. Det er, når I er der, at alle de som er nær jer, vil føle kærligheden fra min Søn. Bed for dem, som min Søn har udvalgt til at lede jer på vejen til frelse. Må I afholde jer fra enhver dom. Tak."

 

"Kære børn! I dag kalder jeg jer til det gode. Vær bærere af fred og godhed i denne verden. Bed om at Gud må give dig styrke til at håb og hæder altid må herske i dit hjerte og dit liv, fordi I er Guds børn og bærere af Hans håb for denne verden, som er uden glæde i hjertet og er uden fremtid, fordi den ikke har sit hjerte åbent for Gud, som er jeres frelse. Tak fordi I har svaret på mit kald."

 

"Mine børn! Igen, på en moderlig måde, bønfalder jeg jer om at stoppe op et øjeblik og reflektere over jer selv og på flygtigheden af dette dit jordiske liv. Så tænk på evigheden og den evige salighed. Hvad ønsker du? Hvilken vej ønsker du at gå ud af? Faderens kærlighed har sendt mig for at være en formidler for jer, til at vise jer, med moderlig kærlighed, den vej som leder til sjælens renhed, en sjæl som er befriet fra synd, en sjæl som vil komme til at kende evigheden. Jeg beder om, at lyset fra min Søns kærlighed må oplyse jer, så at I må vinde over svagheder og komme ud af elendighed. I er mine børn og jeg ønsker for jer alle, at I må være på vejen til frelse. Derfor, mine børn, saml jer omkring mig, så jeg kan få jer til at lære min Søns kærlighed at kende og på den måde åbne døren til evig salighed. Bed som jeg gør for jeres hyrder. Igen anmoder jeg jer om ikke at dømme dem, fordi min Søn vælger dem. Tak!"

 

"Kære børn! Med stort håb i mit hjerte, kalder jeg jer også i dag til bøn. Hvis I beder, kære børn, så er I med mig og I søger min Søns vilje og lever den. Vær åbne og lev bøn og må hvert øjeblik være til behag og glæde for din sjæl. Jeg er med jer og jeg går i forbøn for jer alle foran min Søn Jesus. Tak fordi I har svaret på mit kald."

 

"Kære børn, Jeg er hele tiden hos jer, fordi jeg med min uendelige kærlighed ønsker at vise jer døren til Himlen. Jeg ønsker at fortælle jer, hvordan den åbnes gennem godhed, barmhjertighed, kærlighed og fred - gennem min Søn. Derfor - mine børn - spild ikke tiden på ubetydeligheder. Kun viden om min Søns kærlighed kan frelse dig. Gennem den frelsende kærlighed og Helligånden vælger Han mig og jeg sammen med Ham vælger jer til at være Hans kærligheds og viljes apostle. Mine børn, det er et stort ansvar, der hviler på jer. Jeg ønsker, at I med jeres eksempel hjælpe syndere til at genvinderes deres syn, berige de fattige sjæle og bringe dem tilbage ind i min favn. Derfor: bed, bed , fast og gå regelmæssigt til skrifte. Hvis det at modtage min Søn i Eukaristien er centrum i jeres liv, så behøver I ikke at være bange, I kan gøre alt. Jeg er med jer. Hver dag beder jeg for hyrderne og jeg forventer, at I gør det samme. Fordi - mine børn - uden deres ledelse og styrken ved deres velsignelse, kan I ikke gøre det. Tak!" 

 

"Kære børn! Også i dag kalder jeg jer til omvendelse og til hellighed. Gud ønsker at give jer glæde og fred gennem bøn, men I kære børn er stadig langt væk - knyttet til jorden og til jordiske ting. Derfor, kalder jeg jer igen til at åbne jeres hjerte og jeres fokus på Gud og det der er af Gud - og så vil glæde og fred komme til at herske i jeres hjerter. Tak fordi I har svaret på mit kald."

 

"Kære børn! Med moderlig kærlighed beder jeg jer om at give mig jeres hænder og tillade mig at lede jer. Jeg, som en moder, ønsker at frelse jer fra hvileløshed, fortvivlelse og evigt eksil. Min Søn viste hvor meget Han elsker jer med sin død på korset. Han ofrede sig selv, for jeres skyld og for jeres synders skyld. Bliv ikke ved med at afvise Hans ofre og bliv ikke ved med at forny Hans lidelser med jeres synder. Bliv ikke ved med at lukke dørene til himlen for jer selv. Mine børn, spild ikke tiden. Intet er mere vigtigt end enhed i min Søn. Jeg vil hjælpe jer, fordi den Himmelske Fader sender mig, så vi sammen kan vise nådens og frelsens vej til alle dem, som ikke kender Ham. Bliv ikke hårdhjertede. Hav tillid i mig og tilbed min Søn. Mine børn, I kan ikke være uden hyrder. Må de være i jeres bønner hver dag. Tak!"

 

"Kære Børn! Også i dag kalder jeg jer til bøn og må jeres hjerter - små børn - åbne sig for Gud. som en blomst åbner sig for solens varme. Jeg er med jer og jeg beder for jer alle. Tak fordi I har svaret på mit kald."

 

"Kære børn! Også i dag ønsker jeg, med glæde, at give jer min moderlige velsignelse og at kalde jer til bøn. Må bøn blive et behov for jer til at vokse mere i hellighed hver dag. Arbejd mere for jeres omvendelse, fordi I er langt borte, små børn. Tak fordi I har svaret på mit kald."

 

"Kære børn! Jeg er hos jer, fordi jeg ønsker, at være jeres moder - jeres forbeder. Jeg ønsker at være båndet mellem jer og den Himmelske Fader - jeres medforløser. Jeg ønsker, at tage jer ved hånden og gå sammen med jer i kampen mod urene ånder. Mine børn, indvi jer fuldstændig til mig. Jeg vil tage jeres liv i mine moderlige hænder og jeg vil lære jer fred og kærlighed og så vil jeg give jeres liv over til min Søn. Jeg beder jer om at bede og faste, fordi kun på den måde vil I vide, hvordan I kan vidne om min Søn på den rette måde gennem mit moderlige hjerte. Bed for jeres hyrder, at de sammen med min Søn altid kan forkynde Guds Ord med glæde. Tak!"

 

"Kære børn! Gennem Guds umådelige kærlighed er jeg kommet her blandt jer og jeg kalder jer vedvarende ind i min Søns arme. Med mit moderlige hjerte bønfalder jeg jer mine børn, men jeg advarer jer også atter og atter om at omsorg for dem, som ikke er kommet til at kende min Søn, bør være jeres første prioritet. Tillad ikke, at de ved at se på jer og på jeres liv ikke bliver overvældet af et ønske om at komme til at lære Ham at kende. Bed til Helligånden om at min Søn må virke i jer. Bed om at I kan blive det guddommelige lys´ apostle i denne tid med mørke og håbløshed. Dette er jeres prøvelsestid. Gå med mig med en rosenkrans i hånden og med kærlighed i hjertet. Jeg leder jer hen imod Påske i min Søn. Bed for dem, som Min søn har udvalgt, at de altid kan leve igennem Ham og i Ham - Ypperstepræsten, Tak!" 

 

"Kære børn, på dette tidspunkt kalder jeg jer på en særlig måde: "bed med hjertet". Små børn, I taler meget og beder lidt. Læs og mediter over den Hellige Skrift og må de ord, som er skrevet i den blive livet for jer. Jeg opmuntere og elsker jer, således at I kan finde jeres fred og livsglæde i Gud. Tak fordi I har svaret på mit kald."

 

"Kære børn! Jeg har været med jer længe og jeg har længe gjort jer opmærksom på Guds nærvær og Hans uendelige kærlighed, som Jeg ønsker at I alle kommer til at kende. Og I mine børn? I fortsætter med at være døve og blinde, når I ser på verden omkring jer og ønsker ikke at se, hvor den bevæger sig hen uden min Søn. I frasiger jer Ham - og Han er kilden til al nåde. I lytter til mig, når jeg taler til jer, men jeres hjerter er lukkede og I hører mig ikke. I beder ikke til Helligånden om at oplyse jer. Mine børn, stolthed er blevet reglen. Jeg viser jer ydmyghed. Mine børn, husk at kun den ydmyge sjæl skinner med renhed og skønhed fordi den er kommet til at kende Guds kærlighed. Kun en ydmyg sjæl bliver himlen, fordi min søn er i den. Tak. Igen beder jeg jer indtrængende om at bede for dem, som min søn har udvalgt - dem som er jeres hyrder."

 

"Kære børn! Også i dag kalder jeg jer til at åbne jeres hjerter og lytte til mit kald. Jeg ønsker påny at drage jer nærmere til mit Ubesmittede Hjerte, hvor I vil finde beskyttelse og fred. Åbn jer for bøn indtil det bliver en glæde for jer. Gennem bøn, vil den Højeste giver jer en overflod af nåde og I vil blive mine forlængede hænder i denne hvileløse verden, som længes efter fred. Små børn lad jeres liv være et vidnesbyrd på tro og bed at tro må vokse dag for dag i jeres hjerter. Jeg er med jer. Tak fordi I har svaret på mit kald."

 

"Kære børn. Med moderlig bekymring ser jeg ind i jeres hjerter, i dem ser jeg smerte og lidelse. Jeg ser sår fra fortiden og en uafladelig søgen. Jeg ser mine børn, som længes efter at være lykkelige, men som ikke ved hvordan. Åben jer for Faderen. Det er vejen til lykke, den vej som jeg ønsker at lede jer af. Gud Faderen efterlader aldrig sine børn alene, særlig ikke i smerte og fortvivlelse. Når I forstår og accepterer dette, så vil I være lykkelige. Jeres søgen vil være slut. I vil elske og I vil ikke være bange. Jeres liv vil være håb og sandhed som er min Søn. Tak. Jeg beder jer indtrængende om at bede for dem, som min Søn har udvalgt. Døm ikke, fordi I vil alle blive dømt."

 

"Kære børn, også i dag bærer jeg min Søn Jesus frem for jer i mine arme, så Han kan give jer Hans fred. Bed små børn og vær vidner, så at Guds fred må herske i alle hjerter - ikke den menneskelige - men den fred, som ingen kan ødelægge. Det er den fred i hjertet, som Gud giver til dem, som han elsker.Ved jeres dåb er I alle kaldede og elskede på en særlig måde, derfor vær vidner og bed at I må være mine forlængede arme i denne verden, som længes efter Gud og fred.Tak fordi I har svaret på mit kald." 

 

"Kære børn, jeg er med jer som en moder, for at jeg med min kærlighed, bøn og eksempel kan hjælpe jer med at blive et fremtidens frø, et frø som vil vokse og blive et solidt træ, som spreder sine grene ud over hele jorden. For at I kan blive et fremtidens frø, et kærlighedens frø, så må I bønfalde Faderen om at tilgive jer jeres forsømmelser indtil nu. Mine børn, kun et rent hjerte, som er uden synd, kan åbne sig selv og kun ærlige øjne kan se vejen, som jeg ønsker at lede jer af. Når I er blevet bevidste om dette vil I blive bevidste om Guds kærlighed - som vil blive givet jer som en gave. Så vil I give det videre som en gave til andre, som et kærlighedens frø. Tak." 

 

"Kære børn, i dag ønsker jeg at give jer håb og glæde. Alt som er rundt om jer, små børn, leder jer henimod verdslige ting, men jeg ønsker at lede jer til en nådens tid, så at I igennem denne tid må være meget tættere på min Søn, så Han kan lede jer til Hans kærlighed og evige liv, som alle hjerter længes inderligt efter. Bed små børn, bed og må denne tid blive en nådens tid for jeres sjæle. Tak fordi I har svaret på mit kald."

 

"Kære børn, Faderen har ikke overladt jer til jer selv. Hans kærlighed er umådelig, den kærlighed som bringer mig til jer, for at hjælpe jer med at komme til at lære Ham at kende, så at I alle, gennem min Søn, helhjertet kan komme til at kalde Ham "Fader , at I kan blive et folk i Guds familie. Imidlertid, mine børn, glem ikke, at I ikke er i denne verden for jeres egen skyld og at jeg ikke kalder jer her kun for jeres egen skyld. De som følger min Søn tænker på deres brødre i Kristus, som om det var dem selv og de kender ikke til selvoptagenhed. Det er derfor, jeg ønsker at I bliver min Søns lys, så at alle dem, som ikke har lært Faderen at kende - alle dem som vandrer i syndens mørke, fortvivlelse, smerte og ensomhed - at I må oplyse vejen og at I med jeres liv må vise dem Guds kærlighed. Jeg er med jer. Hvis I åbner jeres hjerter, vil jeg lede jer. Atter kalder jeg jer til at bede for jeres hyrder. Tak." 

 

"Kære børn, jeg ser på jer og jeg ser ingen glæde i jeres hjerter. I dag ønsker jeg at giver jer den Opstandnes glæde, så at Han kan lede jer og omfavne jer med Sin kærlighed og mildhed. Jeg elsker jer og jeg beder for jeres omvendelse uden ophør foran min Søn Jesus. Tak fordi I har svaret på mit kald."

 

"Kære Børn. Også i dag kalder mit moderlige hjerte jer til bøn, til jeres personlige forhold med Gud Fader, til glæden ved bøn i Ham. Gud Fader er ikke langt væk fra jer og Han er ikke ubekendt med jer. Han gav sig selv til kende for jer gennem min Søn og gav jer liv, som er min søn. Derfor mine børn, giv jer ikke ind i fristelser, som ønsker at adskille jer fra Gud Fader. Bed! Opret ikke familier og fællesskaber uden ham. Bed! Bed om at jeres hjerter må blive overfyldte med den godhed, som udelukkende kommer fra min Søn, Som er ægte godhed. Kun hjerter, som er fyldte med godhed, kan forstå og acceptere Gud Fader. Jeg vil fortsætte med at lede jer. På en særlig måde beder jeg jer indtrængende om ikke at dømme jeres hyrder. Mine børn, glemmer I at Gud Fader har kaldet dem? Bed! Tak."

 

 

"Kære børn. Jeg kalder jer, for at denne tid - for jer alle - må blive en tid, hvor I bærer vidnesbyrd. I som lever i Guds kærlighed og har erfaret hans gaver, vær vidner om dem med jeres ord og liv, at de må blive til glæde og opmuntring for andre i troen. Jeg er med jer og beder uophørligt for jer foran Gud, at jeres tro altid må være levende og fyldt med glæde og i Guds kærlighed. Tak fordi I har svaret på mit kald." 

 

"Kære børn, af hele mit hjerte og sjæl, som er fyldt med tro og kærlighed til den Himelske Fader, gav jeg min Søn til jer og jeg giver Jer Ham endnu engang. Min Søn har bragt jer og hele verden kendskabet til den eneste sande Gud og Hans kærlighed. Han har ledt jer ind på sandhedens vej og har gjort jer til brødre og søstre. Derfor, mine børn, flak ikke om, luk ikke jeres hjerte for sandheden, håbet og kærligheden. Alt omkring jer forgår og alt falder fra hinanden, kun Guds herlighed bliver tilbage. Derfor frasig jer alt, som distancerer jer fra Herren. Tilbed kun Ham, fordi Han er den eneste sande Gud. Jeg er med jer og jeg vil forblive hos jer. Jeg beder særligt for hyrderne, at de må være værdige til at repræsentere min Søn og må lede jer med kærlighed på vejen til sandheden. Tak."

 

"Kære børn, i dag kalder jeg jer til at blive født påny i bøn og gennem Helligånden til at blive et nyt folk med min Søn, et folk som ved at hvis de har mistet Gud, har de mistet sig selv, et folk som ved at med Gud - uanset alle lidelser og prøvelser - er de sikre og frelste. Jeg kalder jer til at samles ind i Guds familie og til at  at blive styrket med Faderens styrke. som enkeltpersoner, mine børn, kan I ikke stoppe det onde, som ønsker at begynde at herske i denne verden og at ødelægge den. Men ifølge guds vilje kan I alle, sammen med Min søn forandre alt og helbrede verden. Jeg kalder jer til at bede af hele jeres hjerte for jeres hyrder, fordi min Søn har udvalgt dem. Tak!"

 

"Kære børn, må denne tid være en bønnens og stilhedens tid for jer. Hvil jeres legemer og jeres ånd og må de være i Guds kærlighed. Tillad mig, små børn, at lede jer, åbne jeres hjerter for Hellighånden, så at alt det gode, som er i jer må blomstre og bære hundrede fold frugt. Begynd dagen og slut dagen med bøn med hjertet. Tak fordi I har svaret på mit kald."

 

"Kære Børn, i dag kalder jeg jer til et svært og smertefuldt skridt i forhold til jeres forening med min Søn. Jeg kalder jer til fuldstændig indrømmelse og bekendelse af synder, til renselse. Et urent hjerte kan ikke være i min Søn og med min Søn. Et urent hjerte kan ikke give kærlighed og enhed som frugt. Et urent hjerte kan ikke  gøre korrekte og retfærdige gerninger. Det er ikke et eksempel på Guds kærligheds skønhed for dem, som er omkring det, og til dem som ikke har erfaret den kærlighed. I mine børn samles omkring mig fulde af begejstring, ønsker og forventinger, og jeg bønfalder den gode Fader til, gennem Helligånden, at indsætte min Søn - tro, i jeres rensede hjerter. Mine børn, adlyd mig og gå med mig. 

Da Jomfru Maria tog afsted viste hun et mørke på hende venstre side og på hendes højre et kors i gyldent lys"

 

"Kære børn. Giv tak sammen med mig til den Højeste for min tilstedeværelse her sammen med jer. Mit hjerte fyldes med glæde, når jeg ser den kærlighed og glæde, hvormed mine budskaber leves. Mange af jer har svaret, men jeg venter på og søger alle de hjerter, som er faldet i søven, at de må vågne fra deres søvntilstand af ikke-tro. Små børn, træd endnu nærmere til mit Ubesmittede Hjerte, så at  jeg kan lede alle ind i evigheden. Tak fordi I har svaret på mit kald."    

 

"Kære børn. Som jeg nu kalder jer til bøn for dem, som endnu ikke har lært Guds kærlighed at kende, hvis I så ser ind i jeres egne hjerter, vil I forstå, at jeg taler om mange af jer. Prøv, med et åbent hjerte at spørge jer selv ærligt, om I ønsker Den Levende Gud eller om I ønsker, at udelukke Ham og leve som I ønsker. Se jer omkring, mine små børn, og se hvor verden er på vej hen, verden som tænker at gøre alt uden Faderen og som vandrer i fristelsens mørke. Jeg ofrer jer sandhedens lys og Helligånden. I følge Guds plan er jeg hos jer for at hjælpe jer med at få min søn, Hans Kors og Hans Opstandelse til at sejre i jeres hjerter. som en moder, ønsker jeg og beder for jeres forening med min Søn og Hans arbejde. Jeg er med jer, I beslutter. Tak!",  

 

"Kære børn. Min bøn i dag er for alle jer, som søger omvendelsens nåde. I banker på mit hjertes dør, men uden håb og bøn, i synd og uden forsoningens sakramente med Gud. Forlad synden og beslut jer, små børn, for hellighed. Kun på denne måde kan jeg hjælpe jer, høre jeres bønner og søge forbøn foran den Højeste. Tak fordi I har svaret på mit kald." 

 

"Kære børn. Gud Fader sender mig for at vise jer vejen til frelse, fordi Han, mine børn, ønsker at frelse jer og ikke at fordømme jer. Det er derfor, jeg, som en mor, samler jer omkring mig, fordi jeg ønkser at hjælpe jer med min moderlige kærlighed til at blive befriet af fortidens snavs og til at begynde at leve påny og på en anderledes måde. Jeg kalder jer til at opstå i min søn. Sammen med skriftemål frasig jer alt, som har fjernet jer fra min Søn og som har gjort jeres liv tomt og uden succes. Sig ja til Faderen med hjertet og gå frelsens vej, som Han kalder jer til gennen Hellligånden. Tak. Jeg beder særlig for præsterne, at Gud å hjælpe dem med at være på siden af jer med et helt hjerte."

 

"Kære børn, ligesom naturen ses i årets smukkeste farver, på samme måde kalder jeg også jer til at bære vidnesbyrd med jeres liv og at hjælpe andre med at nærme sig mit  Ubesmittede Hjerte, så kærlighedsflammen fra den Højeste må spire i deres hjerter. Jeg er med jer og jeg beder for jer uden ophør, at jeres liv må reflektere Himlen her på jorden. Tak fordi I har svaret på mit kald."

 

"Kære børn, med moderlig kærlighed ønsker jeg at åbne hjertet hos hver enkelt af jer og lære jer personlig enhed med Faderen. For  at acceptere dette, må I forstå, at I er vigtige for Gud og at Han kalder jer individuelt. I må forstå, at jeres bønner er et barns samtale med Faderen, at kærlighed er det, som du må starte med - kærlighed til Gud og til din næste. Med dette mener jeg, mine børn, den kærlighed, som ikke har nogen grænser, det er den kærlighed, som udspirnger fra sandheden og fortsætter til enden. Følg mig mine børn, så at andre, når de  genkender sandheden og kærligheden i dig, vil følge dig. Tak." 

 

"Kære børn, jeg er med jer i den Største Kærligheds navn, i vor kære Guds navn, som er kommer jer nær gennem min Søn og har vist jer ægte kærlighed. Jeg ønsker at lede jer på Guds vej. Jeg ønsker at lære jer ægte kærlighed, så at andre kan se den i jer og I kan se den i andre, at I må være en broder til dem og at andre må se jer som en barmhjertig broder. Mine børn være ikke bange for at åbne jeres hjerter for mig. Med moderlig kærlighed vil jeg vise jer, hvad jeg forventer af jer, hvad jeg forventer mig af mine apostle. Følg mig! Tak."

Mirjana havde daglige åbenbaringer indtil d. 25. december 1982. Under den sidste åbenbaring fik hun den tiende hemmelighed og Jomfru Maria lovede hende, at hun ville vise sig for hende engang om året d. 18. marts. Mange tusinde pilgrimme var samlet og bad rosenkransen ved det Blå Kors, hvor åbenbaringen fandt sted kl. 13.46 - 13.50.

 

Kære børn, mit moderjerte lider forfærdeligt, når jeg ser på mine børn, som konsekvent sætter det menneskelige foran det, som er af Gud. At mine børn, som på trods af alt hvad der omgiver dem og på trods af alle de tegn, som bliver sendt til dem, tænker, at de kan leve uden min Søn. Det kan de ikke! De går henimod evig fordømmelse. Det er derfor jeg samler jer, jer som er parate til at åbne jeres hjerte for mig, jer som er parate til at blive apostle af min kærlighed, til at hjælpe mig, så at I ved at leve Guds kærlighed må blive et eksempel for dem, som ikke kender den. Må faste og bøn give jer styrke i dette og jeg velsigner jer med moderlig velsignelse i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Tak.!

 

 

"Kære børn. Naturen er ved og vågne og på træerne kan man se de første knopper som vil frembringe de smukkeste blomster og frugt. Jeg ønsker, at I også, små børn, arbejder på jeres omvendelse og at I må blive en af dem, som vidner med deres liv, så at jeres eksempel må være et tegn og være incitament til omvendelse for andre. Jeg er med jer og beder for jeres omvendelse foran min søn Jesus. Tak fordi I har svaret på mit kald."

 

"Kære børn. I samles rundt om mig, I søger jeres vej, I søger, I søger sandheden, men glemmer det vigtigste, I glemmer at bede rigtigt. Jeres læber udtaler utallige ord, men jeres ånd føler ikke noget. Vandrende i mørket, forestiller I jer oven i købet Gud i følge jer selv og ikke sådan, som Han virkelig er i Hans kærlighed. Kære børn, sand bøn kommer fra dybet i jeres hjerte, fra jeres lidelse, fra jeres glæde, fra jeres søgen tilgivelse for synd. Det er vejen til at komme til at kende den rette Gud og således også jerselv, fordi i er skabt i følge Ham. Bøn vil bringe jer til opfyldelsen af mit ønske, min mission her med jer, til enheden i Guds familie. Tak".                     

 

"Kære børn! Også i dag er jeg med jer og jeg ser på jer og velsigner jer og jeg mister ikke håbet om, at denne verden vil forandre sig til det bedre og at fred vil herske i menneskers hjerter. Der vil begynde at herske glæde i verden, fordi I har åbnet jer for mit kald og for Guds kærlighed. Helligånden er ved at forandre mange af dem, som har sagt "ja". Derfor ønsker jeg at sige til jer: tak fordi I har svaret på mit kald."

 

"Kære børn, i dag kalder jeg jer til fællesskab i Jesus, min søn. Mit moderhjerte beder om, at I må forstå, at I er Guds familie. Gennem viljens åndelige frihed, som den Himmelske Fader har givet jer, er I blevet kaldet til at erkende sandheden, det gode eller det onde. Må bøn og faste åbne jeres hjerter og hjælpe jer med at få øje på den Himmelske Fader gennem min Søn. Ved at opdage Faderen vil jeres liv blivet ledt til at udføre Guds vilje og til at realisere Guds familie på den måde, som min Søn ønsker. Jeg vil ikke lade jer være alene på denne vej. Tak." 

 

"Kære børn, i dag ønsker jeg og min søn at give jer en overflod af glæde og fred, så at hver enkelt af jer må bære glæde og være vidnesbyrd om fred og glæde, der hvor I bor. Små børn, være en velsignelse og vær fred. Tak fordi I har svaret på mit kald."

 

"Kære børn, i dag beder jeg her med jer, at I må samle styrke til at åbne jeres hjerter og således blive bevidste om Den Lidende Guds ufattelige kærlighed. Gennen denne Hans kærlighed, godhed og mildhed, er jeg også med jer. Jeg inviterer jer til at gøre denne særlige forberedelsestid til en tid i bøn, soning og omvendelse. Mine børn, I har brug for Gud. I kan ikke komme videre uden min søn. Når I forstår og accepterer dette, så vil det, der er lovet jer, blive realiseret. Gennem Helligånden vil Guds Rige blive født i jeres hjerter. Jeg leder jer til dette. Tak!"

 

"Kære børn! Jeg ser på jer og jeg ser død uden håb i jeres hjerter, hvileløshed og sult. Der er ingen bøn eller tillid til Gud, og det er derfor at Den Højeste tillader mig at bringer jer håb og glæde. Åben jer! Åben jeres hjerter for Guds barmhjertighed og Han vil give jer alt, I har brug for og vil fylde jeres hjerter med fred, fordi Han er fred og jeres håb. Tak fordi I har svaret på mit kald."

 

"Kære børn, med moderlig udholdenhed og kærlighed bringer jeg jer livets lys for at ødelægge dødens mørke i jer. Afvis mig ikke mine børn. Stop op og se ind i i jer selv og se hvor syndfulde I er. Vær bevidste om jeres synder og bed om tilgivelse. Mine børn, I ønsker ikke at acceptere, at I er svage og små, men I kan blive stræke og store ved at gøre Guds vilje. Giv mig jeres rensede hjerter, så jeg kan oplyse dem med livets lys, min søn. Tak!"

 

"Kære børn! må denne tid være en tid med bøn for jer. Mit kald, små børn, ønsker at være et kald til jer om at beslutte jer til at følge vejen til omvendelse. Derfor, bed og søg forbøn hos alle helgenerne. Må de være et eksempel for jer, en tilskyndelse og en glæde på vejen henimod det evige liv. Tak fordi I har svaret på mit kald.! 

 

 

"Kære børn, i dag kalder jeg jer til ydmyg - mine børn - ydmyg hengivelse. Jeres hjerter har brug for at blive retskafne. Må jeres kors blive midler i kampen mod tidens synd. Må jeres våben være tålmodighed og grænseløs kærlighed - en kærlighed som kan vente og som vil gøre jer i stand til at genkende Guds tegn - så at jeres liv, med ydmyg kærlighed, må vise vejen for alle dem, som søger i løgnens mørke. Mine børn, mine apostle, hjælp mig med at åbne vejene til min Søn. Endnu engang kalder jeg jer til at bede for jeres hyrder. Sammen med dem, vil jeg sejre. Tak!"

 

"Kære børn! Jeg er med jer i dag og velsigner jer alle med min moderlige fredsvelsignelse og jeg tilskynder jer til at leve jeres trosliv endnu mere overbevisende, fordi I stadig er svage og ikke ydmyge. Jeg tilskynder jer, små børn, til at tale mindre og til at arbejde mere på jeres personlige omvendelse, så at jeres vidnesbyrd må være frugtbart. Og må jeres liv være uophørlig bøn! Tak fordi I har svare på mit kald. "

 

"Kære børn. Jeg er ved jeres side, fordi jeg ønsker at hjælpe jer med at overvinde prøvelser, som denne renselsens tid byder jer. Mine børn, en af disse er: ikke at tilgive og ikke at bede om tilgivelse. Hver eneste synd krænker kærligheden og fjerner jer fra den - og kærlighed er min Søn. Derfor mine børn, hvis I ønsker at vandre med mig henimod Guds kærligheds fred, så må I lære at tilgive og bede om tilgivelse. Tak.!"

 

Kære børn, med stor glæde ønsker jeg også i dag at kalde jer påny: bed, bed,bed. Må denne tid være en tid med personlig bøn for jer. Find i løbet af dagen et sted, hvor du kan bede i glæde og uforstyrrethed. Jeg elsker jer og velsigner jer alle. Tak fordi I har svaret på mit kald."

 

"Kære Børn, i dag kalder Jeg jer til sammem med Mig at begynde at opbygge Himlens Rige i jeres hjrter, så I glemmer, det som er personligt og - ledt af min Søns eksempel - tænker på det, som er af Gud. Hvad ønsker Han af jer? Tillad ikke satan at åbne vejene til jordisk lykke, veje uden min Søn. Mine børn, de er falske og varer kun kort tid. Min Søn eksisterer. Jeg tilbyder jer evig lykke og fred og enhed med min Søn, med Gud. Jeg tilbyder jer Guds Rige. Tak."

 

 

"Kære børn, jeg kalder jer påny til at følge mig med glæde. Jeg ønsker at lede jer alle til min Søn, jeres Frelser. I er ikke bevidste om, at uden Ham har I ikke glæde og fred og heller ikke en fremtid eller evigt liv. Derfor små børn, gør god brug af denne tid med glædesfyldt bøn og overgivelse. Tak fordi I har svaret på mit kald."

 

"Kære børn, mit moderlige kald, som Jeg giver jer i dag er et kald til sandhed og liv. Min Søn, som er livet elsker jer og kender jer som I  i virkeligheden er. For at komme til at kende og elske jer selv, må I  lære min Søn at kende. For at kommet til at kende og elske andre, må I se min Søn i dem. Derfor mine børn, bed, bed om at I må forstå og underkaste jer med en ånd som er fri og fuldstændig transformeret og på den måde have Himmerriget i jeres hjerter her på jorden. Tak!"

 

"Kære Børn! Med glæde, Jeg kalder jer alle til at leve mine budskaber med glæde. Kun på denne måde, små børn, vil I være i stand til at være nærmere min søn. Jeg ønsker bare at lede jer alle til Ham og i Ham vil I finde sand fred og glæde i jeres hjerter. Jeg velsigner jer og elsker jer med med en uendelig kærlighed. Tak fordi I har svaret på mit kald." 

 

"Kære børn, i dag kalder Jeg jer til med bøn og faste at åbne den vej, ad hvilken min Søn vil træde ind i jeres hjerter. Anerkend Mig som jeres Moder og Budbringer af Guds kærlighed og Hans ønske om jeres frelse. Befri jer fra alt fra jeres fortid, som tynger jer, som giver jer en følelse af skyld, det som tidligere har ført jer på afveje ind i fejl og mørke. Accepter lyset. Bliv født igen i min søns retfærdighed. Tak!"

 

"Kære Børn! Gud gav jer nåde til at leve og til at forsvare det gode, som er i jer og omkring jer og til at inspirere andre til at blive bedre og mere hellige. Men satan sover heller ikke og gennem modernisme afleder han jer og leder jer ind på hans vej. Derfor små børn, i kærlighed til Mit Ubesmittede Hjerte, elsk Gud  først og fremmest og efterlev Hans bud. På denne måde vil jeres liv have mening og der vil herske fred på jorden. Tak fordi I har svaret på mit kald."

 

"Kære børn. I dag kalder den gode Fader jer, gennem Mig, til med jeres sjæle fyldte med kærlighed, at begynde en åndelig rejse. Kære børn, lad jer fylde med nåde, omvend jer seriøst fra jeres synder og længes inderligt efter det gode. Længes også for dem, som endnu ikke har kendskab til fuldkommengørelse i det gode. Gud vil finde mere behag i jer. Tak."

 

"Kære børn! I denne tid, når I på en særlig måde beder og søger min forbøn, kalder Jeg jer små børn til at bede, så at Jeg, gennem jeres bønner, kan hjælpe jer for at jeres hjerter, kan være endnu mere åbne for mine budskaber. Bed for mine intentioner. Jeg er med jer og Jeg beder for  hver enkelt af jer foran min Søn. Tak fordi I har svaret på mit kald."

 

"Kære børn! I dag velsigner jeg jer på en særlig måde og jeg beder for jeres tilbagevenden til den rette vej, til min Søn - jeres Frelser, jeres Forløser - til Ham som gav jer evigt liv. Overvej alt menneskeligt, alt som ikke tillader jer at følge min Søn - flygtighed, fejl og begrænsninger - og tænk så på min Søn, på Hans Guddommelige ubegrænsethed. Ved jeres overgivelse og bøn kan I forædle jeres krop og gøre jeres sjæl fejlfri. Vær parate mine børn. Tak!"

Jomfru Maria velsignede alle mennesker og alle de religiøse genstande, som var bragt med til velsignelse. Da Jomfru Maria var ved at tage afsted så Mirjana et stort gyldent kors bagved Jomfru Maria.

 

"Kære børn! Også i dag ønsker Jeg at kalde jer alle til at være stærke i bøn og på tidspunkter, hvor prøvelser angriber jer. Lev jeres kristne kald i glæde og ydmyghed og vær vidner for alle. Jeg er med jer og Jeg bærer jer alle frem for min Søn Jesus og Han vil være jeres tyrke og støtte. Tak fordi I har svaret på mit kald."

 

Budskab d. 2. marts 2010 til Mirjana Soldo:

"Kære børn, på dette særlige tidspunkt i jeres bestræbelser på at være tættere på min Søn, på Hans lidelser, men også på den kærlighed som Han bar dem med, ønsker Jeg at fortælle jer, at Jeg er med jer. Jeg vil hjælpe jer til at vinde over fejl og fristelser med Min nåde. Jeg vil lære jer at elske, kærligheden som fjerner al synd og gør jer fuldkomne, kærligheden som giver jer min Søns fred nu og altid. Fred med jer og i jer, fordi jeg er Fredens Dronning. Tak!"

 

Budskab d. 25. februar 2010:

"Kære børn. I denne nådens tid, hvor naturen også forbereder sig på at afgive årets smukkest farver, kalder Jeg jer små børn, til at åbne jeres hjerter for Gud Skaberen, så Han kan transformere og omdanne jer i Hans billede, så at alt det gode, som sover i jeres hjerter må vågne op til et nyt liv og en længsel efter evigheden. Tak fordi I har svaret på mit kald."

 

Mirjanas årlige åbenbaring den 18. marts 2010:

"Kære Børn, I dag kalder Jeg jer til at elske med hele jeres hjerte og med hele jeres sjæl. Bed om kærlighedens gave, fordi når sjælen elsker, så drager den min Søn til sig. Min Søn afviser ikke dem, som kalder på Ham og som ønsker at leve i overensstemmelse med Ham. Bed for dem, som ikke forstår kærligheden, som ikke forstår, hvad det betyder at elske. Bed om at Gud vil være deres Fader og ikke deres dommer. Mine børn, vær Mine apostle, vær Min kærligheds flod. Jeg behøver jer. Tak".